Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

Bağışcı Aydınlatma Metni

OtizmTV olarak kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda OtizmTV olarak siz değerli bağışçılarımızı, hangi kişisel verilerinizin ne şekilde, hangi amaçla, hangi süre zarfında işlendiği ile kimlere aktarıldığı konusunda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesindeki haklarınız hakkında bilgilendirmek isteriz.

1. Veri İşleme Faaliyeti ve Kapsamı

1.1. Hukuka Uygunluk Sebebi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

OtizmTV olarak, vakıf senedimizde ve OtizmTV Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, KVKK madde 5 ve madde 6 kapsamında açık rızanıza gerek olmaksızın aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. 1.1.1.  Ad, soyadı bilgisi;
 2. 1.1.2.  Doğum tarihi bilgisi;
 3. 1.1.3.  Ev adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi iletişim bilgileri;
 4. 1.1.4.  Kredi kartı/ banka hesap bilgileri;
 5. 1.1.5.  Bağışlanan tutar bilgisi;

1.2. Hukuka Uygunluk Sebebi Kapsamında İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Amacı

Söz konusu kişisel verileriniz, aşağıda sayıldığı şekilde fiziksel ve elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmektedir:

 1. 1.2.1.  OtizmTV internet sitesindeki formlar;
 2. 1.2.2.  E – bülten kayıt formu;
 3. 1.2.3.  Etkinlik katılım formu;
 4. 1.2.4.  Bağışçı formu;
 5. 1.2.5.  SMS Kayıt;
 6. 1.2.6.  Telefon, e-posta ya da bizzat başvuru esnasında alınan bilgiler.

Yukarıda sıralanan yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, OtizmTV ile aranızda kurulan bağış ilişkisi kapsamında, i) OtizmTV’nin tabi olduğu başta Vakıflar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi ve bu kapsamda OtizmTV’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, ii) OtizmTV ile aranızda sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) OtizmTV’in meşru menfaatleri nedenleriyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işleme amacımız, OtizmTV kuruluş amacımızın yerine getirilmesi, faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, faaliyetlerin tabii olunan mevzuata uygun şekilde icra edilmesi, bağış makbuzlarının hazırlanması, bağış makbuzu kayıt defterinin tutulması, bağış sertifikalarının hazırlanması, vergi hukukundan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından bu amaç ve dayanağın dışına çıkılmayacağını belirtmek isteriz.

1.3. Hukuka Uygunluk Sebebi Kapsamındaki Kişisel Verilerin Aktarımı

OtizmTV, vakıf faaliyetlerini yürütmek için ve yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizi, yurt içinde yerleşik organizasyon, toplu SMS gönderim şirketleri, mail gönderim kurumları, CRM sistemi, kargo şirketlerine, bankalara, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, vergi dairelerine aktarmaktadır. Gerekmesi durumunda kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara aktarım yapılmaktadır.

1.4. Açık Rızanıza Tabi Kişisel Veriler, İşlenme Yöntemi ve Amacı

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, bağış ilişkisinin kuruluşu ve bu ilişkiden doğan yükümlülüklerin ifası sırasında fiziksel ve/veya elektronik ortamda, aşağıda sıralanan amaçlarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle; açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir.

Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı

page2image1190575648 page2image1190575936

Ad, soyad ve iletişim bilgileriOtizmTV faaliyetleri, etkinlikleri ve duyurularına ilişkin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, bu amaçla toplu bilgilendirme yapılması
Sunum, eğitim, toplantı, seminer vb. etkinliklerde çekilen fotoğraf ve video kayıtları.Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

1.5. Açık Rızaya Tabi Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı

1.4. maddede belirtilen kişisel verileriniz, OtizmTV tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde yerleşik organizasyon, basım yayım dağıtım ve kargo şirketlerine aktarılmaktadır.

OtizmTV, kuruluş amacını yerine getirmek adına düzenleyeceği etkinliklerin tanıtımı amacıyla etkinlik günleri öncesinde kısa mesaj gönderebilir. Bu kapsamda ve yukarıda belirtilen amaçlarla, toplu mesaj ve postalama işlemleri kapsamında kişisel verileriniz hizmet sağlayıcı firmalara aktarılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

OtizmTV olarak, işlediğimiz kişisel verileri teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak mevzuatta öngörülen 10 yıllık süreyle muhafaza etmekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve/veya ilgili mevzuatta saklanması için öngörülen sürenin sona ermesi durumunda, söz konusu kişisel veriler talep üzerine silinecek veya yok edilecektir.

3. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu önemle vurgularız: 3.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
3.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
3.3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; 3.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

3.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

3.6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

3.7. Yukarıda 3.5. ve 3.6. maddeler kapsamında yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

3.8. İşlenen kişisel verilerin sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

3.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar meydana gelmesi hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kişiler verilere ilişkin olarak kimlik bilgileriniz ile birlikte taleplerinizi otizmtv@otizmtv.com adresine, güvenli elektronik posta, mobil imza veya elektronik posta vasıtasıyla veya “Üsküdar – İstanbul” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni, OtizmTV tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan OtizmTV Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.

BAĞIŞÇI AÇIK RIZA BEYANI

OtizmTV, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırladığı aydınlatma metni ile

1. Hangi kişisel verilerimin hangi yöntemlerle elde edildiğini, hangi hukuki nedenlerle ve amaçlarla işlendiğini, hangi amaçlarla kimlere aktarıldığını, kişisel verilerimin hangilerinin açık rızam olmaksızın, hangilerinin açık rızamın varlığı halinde işlendiğini ve aktarıldığını ve

2. KVKK m.11’de sayılan haklarımı okudum, öğrendim.

Bu kapsamda, kişisel verilerimin OtizmTV tarafından işlenmesine ve yurt içinde yerleşik organizasyon, basım yayım dağıtım ve kargo şirketlerine aktarılmasına rıza veriyorum.

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir