Sorting by

×
14 Haziran 2024
Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar

Bilimsel Ve Kanıta Dayalı Uygulamaların Listesi

Frank Porter Graham Çocuk Gelişimi Enstitüsü’ndeki Otizm Kanıt ve Uygulama Ekibi Ulusal Merkez tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Kanıta Dayalı Uygulamaların Listesi aşağıdadır.

Otizmtv olarak tüm bu uygulamalara ilişkin videolarımızı yakında sizlerle paylaşacağız.

 1. Ayrık Denemelerle Öğretim (DTT) : Genellikle bir uzman-terapist eşliğinde uygun davranış veya becerileri öğretmek için tasarlanmış öğretim sürecidir. Öğretim genellikle toplu denemeleri içerir.Her deneme, öğretmenin talimatı / sunumu, çocuğun yanıtı, dikkatle planlanmış bir sonuç ve bir sonraki talimatı sunmadan önce bir duraklamadan oluşur.
 2. Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri (AAC) : Sözlü / vokal olmayan, yardım edilebilecek (ör. Cihaz, iletişim kitabı) veya yardımsız (ör. İşaret dili) bir iletişim sistemini kullanan ve / veya öğreten müdahalelerdir.
 3. Akran Aracılı Öğretim ve Müdahaleler (PMII) : Genellikle OSB’li çocukların akranları, doğal ortamlardaki sosyal ve öğrenme fırsatlarını artırarak OSB’li çocuklarla ve gençlerle etkileşime girer ve / veya yeni davranış, iletişim ve sosyal beceriler edinmelerine yardımcı olur. Öğretmenler / hizmet sağlayıcılar, hem öğretmenlere yönelik hem de öğrenci tarafından başlatılan faaliyetlerde pozitif ve genişletilmiş sosyal etkileşimlerde OSB’li çocukları ve gençleri dahil etmek için akran stratejilerini sistematik olarak öğretir.
 4. Alternatif Diferansiyel Desteği , Uyumsuz veya Diğer Davranışlar (DR) : Alternatif, uyumsuz veya diğer davranışların (DRA / I / O) farklı şekilde güçlendirilmesiyle yeni beceriler öğretilir ve davranışlar için olumlu / istenen sonuçlar sağlayarak veya istenmeyen bir davranışın, özellikle de öğrencinin öğrenmesine, gelişimine, ilişkilerine, sağlığına vb. müdahale eden davranışları azaltan davranışları yok sayar. (örn. öfke nöbetleri, saldırganlık, kendine zarar verme, basmakalıp davranış). Diferansiyel takviye ile öğrenci pekiştirilir. Uygun olmayan davranışlar göz ardı edilir. Aşağıdaki durumlarda öğrenciye takviye sağlanır: a) öğrencinin uygunsuz davranış (DRA) dışında belirli bir istenen davranışta bulunması, b) öğrencinin uygunsuz davranışı sergilerken fiziksel olarak imkansız olduğu bir davranışta bulunması (DRI) veya c) öğrenci, müdahale eden davranışta bulunmuyorsa (DRO).
 5. Bilişsel Davranışsal – Öğretimsel Müdahale (CBIS) : Davranışsal, sosyal veya akademik davranışlarda değişikliklere yol açan bilişsel süreçlerin yönetimi veya kontrolü ile ilgili talimatlardır.
 6. Bilgi İstemi (PP) : Öğrencilere, hedeflenmiş bir davranış veya beceri edinme veya bunlara katılmalarında yardımcı olmak için verilen sözel, jestsel veya fiziksel yardım. Bilgi istemleri genellikle bir yetişkin bir yetenek veya akran tarafından bir öğrenci bir beceri kullanmaya çalıştığında verilir.
 7. Davranışsal Momentum Müdahale (BMI) : Davranış beklentilerinin, düşük olasılıklı veya daha zor yanıtların, sürekliliği ve düşük olasılıklı yanıtların ortaya çıkmasını arttırmak için bir dizi yüksek olasılıklı veya daha az zahmetli yanıtlara yerleştirildiği bir sırada düzenlenmesini içeren müdehaledir.
 8. Doğal Öğretim Yöntemleri (NI) : Öğrencinin katıldığı doğal ortam / faaliyetler / rutinler içinde ortaya çıkan müdahale stratejileridir. Öğretmenler / hizmet sağlayıcılar, ortamın / faaliyetin / rutinin düzenlenmesi yoluyla öğrencinin bir öğrenme etkinliğine olan ilgisini yönlendirir, öğrencinin hedeflenen davranışlarda bulunması için gerekli desteği sağlar, gerçekleştiğinde davranışı detaylandırır ve / veya hedeflenen davranış veya becerilere göre yeniden düzenler.
 9. Doğrudan Öğretim (DI): Kodlanmış protokoller veya dersler içeren sıralı bir öğretim paketi kullanarak öğretime sistematik bir yaklaşım. Koro ve bağımsız öğrenci yanıtları yoluyla öğretmen ve öğrenci diyaloğunu vurgular ve ustalık ve genellemeyi teşvik etmek için sistematik ve açık hata düzeltmeleri kullanır.
 10. Duyusal Entegrasyon (SI): Bir kişinin organize ve uyarlanabilir davranışı kullanarak yanıt vermek için duyusal bilgileri (görsel, işitsel, dokunsal, propriyoseptif ve vestibüler) bedenlerinden ve çevrelerinden entegre etme yeteneğini hedefleyen müdahalelerdir.
 11. Egzersiz ve Hareket (EXM) : Sorunlu davranışları azaltmanın veya uygun davranışı artırmanın bir aracı olarak fiziksel efora dayalı etkinlikleri öne alan bir yaklaşımdır. Egzersiz ve Hareket (EXM) Çeşitli beceri ve davranışları hedeflemek için fiziksel efor, spesifik motor beceriler / teknikler veya dikkatli hareket kullanan müdahalelerdir.
 12. Ebeveyn Destekli Müdehaleler (PII) : Ebeveynler, çok çeşitli becerileri geliştirmek / artırmak ve / veya müdahale eden davranışları azaltmak için çocuklarına bireyselleştirilmiş müdahale sağlar. Ebeveynler, yapılandırılmış bir ebeveyn eğitim programı yoluyla evlerine ve / veya sosyal hayata müdahaleler yapmayı öğrenirler.
 13. Görev analizi (TA) : Bir faaliyetin veya davranışın, beceriyi değerlendirmek ve öğretmek için küçük, yönetilebilir adımlara ayrıldığı bir süreç. Güçlendirme, video modelleme veya zaman gecikmesi gibi diğer uygulamalar genellikle daha küçük adımların alınmasını kolaylaştırmak için kullanılır.
 14. Görsel Destek Sistemleri (VS) : Öğrenenin istemlerden bağımsız olarak istenen davranış veya becerilere katılmasını destekleyen herhangi bir görsel ekran. Görsel destek örnekleri arasında resimler, yazılı kelimeler, çevredeki nesneler, çevrenin düzenlenmesi veya görsel sınırlar, çizelgeler, haritalar, etiketler, organizasyon sistemleri ve zaman çizelgeleri bulunur.
 15. İşlevsel Davranış Değerlendirmesi (FBA) : Davranışı destekleyen işlevsel olasılıkları tanımlamak için tasarlanmış müdahale eden bir davranış hakkında sistematik bilgi toplamaya dayalı uygulamalardır. FBA, müdahale veya problem davranışını tanımlamak, davranışı kontrol eden öncü veya sonuç olayları tanımlamak, davranış işlevinin hipotezini geliştirmek ve / veya hipotezi test etmekten oluşur.
 16. İşlevsel İletişim Eğitimi (FCT) : Bir iletişim fonksiyonu olan sorunlu davranışının, aynı fonksiyonu yerine getiren daha uygun bir iletişim ile değiştirilmesine dayalı yöntemlerdir. FCT genellikle FBA, DRA ve / veya EX içerir.
 17. Modelleme (MD) : Öğrenci tarafından davranışın taklit edilmesiyle sonuçlanan ve taklit edilen davranışın kazanılmasına yol açan istenen bir hedef davranışın gösterilmesi yaklaşımıdır. Bu EBP genellikle yönlendirme ve pekiştirme gibi diğer stratejilerle birleştirilir.
 18. Müzik Aracılı Müdahale (MMI) : Beceri / davranışların öğrenilmesini veya performansını desteklemek için şarkılar, melodik tonlama ve / veya ritim içeren müdahale. Müzik terapisinin yanı sıra, hedef becerileri ele almak için müziği birleştiren diğer müdahaleleri de içerir.
 19. Öncül Tabanlı Müdahale (ABI) : Değiştirmek istediğimiz davranışın davranışın ortaya çıkmasından önce ve davranışın azaltılmasına yol açacak şekilde tasarlanmış olayların veya koşulların düzenlenmesine dayalı uygulamalar içerir.
 20. Öz yönetim (SM) : Uygun ve uygunsuz davranışlar arasında ayrım yapan, kendi davranışlarını doğru bir şekilde izleyen ve kaydeden ve uygun şekilde davrandıkları için kendilerini ödüllendiren öğrencilere odaklanan öğretimdir.
 21. Pekiştirme (R +): Bir öğrencinin gelecekte davranışın artmasına neden olan istenen bir davranışta bulunmasından sonra ortaya çıkan bir olay, etkinlik veya diğer durumlar.
 22. Sosyal Hikayeler (SN): Alakalı ipuçlarını vurgulayarak ve uygun yanıt örnekleri sunarak sosyal durumları biraz ayrıntılı olarak anlatan anlatılar. Sosyal anlatılar öğrenenlerin ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilir ve genellikle resimler veya diğer görsel yardımlar da dahil olmak üzere oldukça kısadır.
 23. Sosyal beceri eğitimi (SST) : Otizm spektrum bozuklukları (OSB) olan öğrencilere akranları, yetişkinleri ve diğer bireylerle uygun şekilde etkileşim kurma yollarını öğretmek için tasarlanmış grup veya bireysel talimatlar uygulamalarıdır. Çoğu sosyal beceri toplantısı, temel kavramlar, rol oynama veya uygulama hakkında talimatlar ve OSB’li öğrencilerin akranlarla olumlu etkileşimleri teşvik etmek için iletişim, oyun veya sosyal beceriler edinmelerine ve uygulamalarına yardımcı olacak geri bildirimleri içerir.
 24. Sönme (EXT) : Bu davranışın ortaya çıkışını azaltmak için müdahale içeren davranışları güçlendirenlerin geri çekilmesi veya kaldırılması. Bazen tek bir müdahale uygulaması olarak kullanılmasına rağmen, Sönme genellikle fonksiyonel davranış değerlendirmesi, fonksiyonel iletişim eğitimi ve diferansiyel güçlendirme ile birlikte kullanılır.
 25. Teknoloji Destekli Öğretim ve Müdahaleler (TAII) : Teknolojinin, öğrenci için bir hedef edinilmesini destekleyen temel özellik olduğu talimatlar veya müdahaleleri kullanır. Teknoloji “otizm spektrum bozukluğu olan ergenlerin günlük yaşamını, işini / üretkenliğini ve rekreasyon / boş zamanlarını arttırmak / sürdürmek ve / veya geliştirmek için kasıtlı olarak kullanılan herhangi bir elektronik eşya / ekipman / uygulama / veya sanal ağ” olarak tanımlanmaktadır (Odom , Thompson ve diğerleri, 2013).
 26. Yanıt Kesintisi / Yönlendirmesi (RIR) : Etkileşen bir davranış meydana geldiğinde, öğrencinin dikkatini müdahale eden davranıştan uzaklaştırmak ve bunun azalmasını sağlamak için tasarlanmış bir istem, yorum veya diğer rahatsızlıkların tanıtılmasına dayanır.
 27. Video Modelleme (VM) : İstenilen bir davranış veya beceriyi öğrenmeye veya bunlara katılmaya yardımcı olmak için video kaydı ve görüntüleme ekipmanı yoluyla sağlanan, hedeflenen davranış veya becerinin (tipik olarak davranış, iletişim, oyun veya sosyal alanlarda) görsel bir modelini sunan uygulamalardır.
 28. Zaman gecikmesi (TD) : Öğrencinin bir davranış veya beceriyle uğraşması gereken bir ortamda veya aktivitede, beceri kullanma fırsatı ile ek talimatlar veya bilgi istemleri arasında kısa bir gecikme olur. Zaman gecikmesinin amacı, öğrencinin bir bilgi almak zorunda kalmadan yanıt vermesine izin vermektir ve bu nedenle öğretim faaliyetleri sırasında bilgi istemlerinin kullanımının solmasına odaklanır.

Daha önceki uygulamalarda ayrı olarak yer alan PECS, alternatif destekleyici sistemler modeline, Komut Dosyalarla Yölendirme Görsel destek sistemleri modelinin içine, Yapısal Oyun grupları müdehaleleri ise akran temelli uygulamaların içine taşınmıştır.

Egzersiz ve hareket, duygusal entegrasyon, müzik temelli uygulamalar ve doğudan müdehaleler gibi yeni modeller de uygulamaların içine yeni dahil edilmiş, alternatif destekleyici sistemler genişletişmiştir.

Kaynak : https://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/NCAEP%20Report%20-%20Table%203.1%20-%20EBP%20list.pdf

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir