Sorting by

×
28 Mayıs 2024
Genel

Bir Soru Önergesi

İsa Mesih Şahin İstanbul Milletvekili Grup Başkanvekili‘nin yazdığı bir soru önergesini bizde paylaşmak istedik.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96’ncı maddeleri gereğince arz ederim. Saygılarımla. 01.03.2024

İsa Mesih Şahin İstanbul Milletvekili Grup Başkanvekili

Anayasa’mızın 56’ncı maddesi; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağğını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağğı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler…” ifadeleri ile toplumun tamamının sağlık hizmetlerine erişimini yasal güvence altına almak suretiyle vurgulamıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), bilinen adıyla Otizm, ‘sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren ve belirtileri yoğun olarak 24 ay ve sonrasında ortaya çıkan bir gelişimsel farklılık’ olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığının da referans aldığı Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı, kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda çalışan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) verilerine göre, 2006 yılında her 150 çocuktan 1’inde ve 2012 yılında her 88 çocuktan 1’inde Otizm farklılığı görülürken, 2014 yılında her 68 çocuktan 1’inde görülmektedir. Ayrıca erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir.

Asperger Sendromu, Çocukluk Disinteragratif bozukluğu, Atipik Otizm, Reet Sendromu gibi çeşitleri bulunan Otizm’de erken tanı ve müdahale, yavrularımızın var olan potansiyellerinin en yüksek düzeyde değerlendirilmesi ve gelişimsel destek programlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Bunların yanı sıra; Otizm farklılığı gösteren çocuklarımızda olağanüstü sayılabilecek yeteneklerin de mevcut olduğu gözlemlenmektedir. Örnek vermek gerekirse; resim, piyano, müzik vb. gibi farklı alanlarda yetenek sahibi oldukları açıkça fark edilmektedir. Çocuklarımızın bu yeteneklerini de göz önünde bulundurarak hem kişisel yaşantılarına katkı sunmak hem de sosyalleşme kapasitelerini arttırmak devletin ve toplumun önemli bir sorumluluğudur.

Ancak ne var ki, Otizmli çocuğu olan aileler; “kamuya ait Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde otizmli çocuklara şiddet uygulandığı, alanında uzman ve yetkin bakıcıların azlığı, Spor Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri yönetmeliğinin çıkarılmadığı, otizmli çocukların eğitim süreçlerinde kaynaştırma sınıfları için gerekli ihtimamın gösterilmemesi ile devlet okullarının çocukların yeteneklerini keşfetmeleri hususunda gerekli rehberlik hizmetini vermediği, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 2. Ulusal Eylem Planı’nın açıklanmış olmasına rağmen eylem planının gerektiği kadar uygulanmadığı, en önemli görevi Otizm Eylem Planı’nın ülke çapında arzu edilen düzeyde uygulanması için, ilgili STK’lar arasında iletişimi sağlamak olan Türkiye Otizm Meclisi’nin misyonunu gerektiği şekilde ifa etmediği gibi” hususları tarafımıza aktarmaktadır.

Bu vesileyle, Otizmli ailelerin sorun ve mağduriyetleri giderilmeli; gerek sağlık hizmeti alımlarında, gerek sosyal hayatlarında öncelik ve kolaylıklar tanınmalıdır.

Bu bilgiler ışığında;

Ülkemizde Otizm farklılığı tanısı konulmuş kaç çocuk mevcuttur?

Bakanlığınız bünyesinde, Otizm farklılığı mevcut çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmaya matuf ne gibi çalışmalarınız mevcuttur.

Otizm farklılığı mevcut çocuklarımızın muhtelif sanatsal alanlarda olağanüstü yetenekler sergilediği kamuoyunun malumudur. Bu yeteneklerin tekâmülü için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de iş birliği yapmak suretiyle herhangi bir çalışmanız mevcut mudur/olacak mıdır?

Kamuya ait Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde otizmli çocuklara şiddet uygulandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmakta mıdır? Ayrıca, kamuoyunun vicdanına rahatlatmak adına söz konusu iddialara yönelik bir tahkikat/soruşturma yapılmış mıdır?

Kamuya ait Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde mukim olup da vefat eden kaç Otizm farklılığı mevcut çocuk vardır?

Spor Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri yönetmeliği ne zaman çıkarılacaktır?

7. Otizmli çocukların eğitim süreçlerine daha kolay adapte olabilmeleri için alınan tedbirler nelerdir?

8. Bakanlığınız bünyesinde, yurt genelinde Otizm farkındalığı oluşturmak amacıyla ne gibi faaliyetler tertip edilmektedir?

9. Otizm’in kalıcı olarak tedavisi çalışmaları ve farkındalık oluşturma faaliyetleri için ayrılan bütçe kaç TL’dir.

10. Sağlık Kurulu rapor süreleri ortalama ne kadar süre içerisinde teslim edilmektedir?

11. Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmaya yönelik ne gibi çalışmalar yürütmektedir?

12. Türkiye Otizm Tarama Programı kapsamında bugüne kadar kaç çocuk taramaya tabi tutulmuştur?

13. Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip birey ve ailelerin vergi indirim ve istisnası hakları nelerdir?

14. Evde bakım parası kaç TL’dir ve bu uygulamadan kaç aile istifade etmektedir? 15. Otizm farklılığı tanısı konulmuş kaç vatandaşımız kamuda istihdam edilmektedir?

16. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 2. Ulusal Eylem Planı’nın uygulama aşaması ne durumdadır?

17. Türkiye Otizm Meclisi’nin daha işlevsel olması adına bir çalışmanız olacak mıdır?

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir