Sorting by

×
19 Temmuz 2024
Bilimsel Makaleler

DergiPark’ta Yer Alan Aile ve Ebeveynler İle İlgili Akademik Makaleler

Aile-Ebeveynler

1. Otizm Tanısı Konmuş Çocukların Ailelerinin Çocuklarıyla Birlikte Kaliteli Zaman Geçirme Etkinliklerine Dair Farkındalıklarının İncelenmesi

Melike ADALI , Aylin SÖZER ÇAPAN , (2017), İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3 , Sayı 3 , Oca 2017 , 1 – 4

2. Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğunda Aile Merkezli Müdahaleler

Esra ORUM ÇATTIK Ahmet İlkhan YETKİN İbrahim Halil DİKEN , (2020), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Oca 2020 , 1 – 22

3. Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Görüşleri: Otizm Tanımlamaları ve Otizmin Nedenleri

Gökhan TÖRET , Selda ÖZDEMİR , Ömür GÜREL SELİMOĞLU , Ufuk ÖZKUBAT , (2014), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 15 , Sayı 01 , Oca 2014 , 1 – 17

4. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Spor İle İlgili Görüşleri

Gonca İnce , (2017), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 18 , Sayı 01 , Oca 2017 , 109 – 124

5. Ciddi Düzeyde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ile Annelerinin Ebeveyn-Çocuk Etkileşimlerinin Ebeveyn ve Çocuk Davranışları Açısından İncelenmesi

Gökhan TÖRET , Selda ÖZDEMİR , Ufuk ÖZKUBAT , (2015), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 16 , Sayı 01 , Oca 2015 , 1 – 28

6. Otistik Çocuk Ebeveynlerinin Geniş Otizm Fenotipi ve Alekstimi Özellikleri Arasındaki İlişki

Aydan AYDIN , Tuğba Saraç – , (2015), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 41 , Oca 2014 , 0 – 0

7. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk ve Ebeveynlerinin, Ebeveyn-Çocuk Etkileşimlerinin Normal Gelişim Gösteren Çocuk ve Ebeveynleri ile Karşı laştırılması

Ayşe Tuba Ceyhun Selda ÖZDEMİR , Gökhan TÖRET , Ufuk Özkubat , (2016), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 7 , Sayı 2 , Oca 2015 , 183 – 211

8. Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Çocuklarının Günlük Yaşam Özellikleri, Günlük Oyun Etkileşimleri, Problem Davranışlar ve İletişim Stillerine İlişkin Görüşleri

Gökhan TÖRET Selda ÖZDEMİR Ömür GÜREL SELİMOĞLU Ufuk ÖZKUBAT , (2014), Ege Eğitim Dergisi, Cilt 15 , Sayı 1 , Oca 2014 , 1 – 44

9. Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveyn Perspektifi İle Serbest Zaman ve Fiziksel Aktivite

Halil SAROL , İsmail AYDIN , İbrahim GÜMÜŞBOĞA Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ , Yusuf ALICI , (2020), SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 18 , Sayı 1 , Oca 2020 , 144 – 155

10. Çocuğu Otizm Tanısı Alan Annelerin Deneyimledikleri Belirsiz Kaybın Aile İşlevselliklerine Yansımaları

Hilal ÇELİK Halil EKŞİ , (2018), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 19 , Sayı 4 , Oca 2018 , 723 – 745

11. Zihin Engelli, Serebral Palsili ve Otizmli Çocuk Ebeveynlerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ile Ebeveynlik Algılarının Karşılaştırılması

Aydan AYDIN Cennet Tuba ARSLANTÜRK EGİN , (2018), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 37 , Sayı 1 , Oca 2018 , 171 – 188

12. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Anne-Çocuk Etkileşiminin Karşılaştırılması

Yasemin DOĞAN Selda ÖZDEMİR Ömür GÜREL SELİMOĞLU Gökhan TÖRET Ufuk ÖZKUBAT , Ayşe Tuba CEYHUN DUMAN , (2016), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 17 , Sayı 01 , Oca 2016 , 79 – 96

13. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların ve Annelerinin Jest Kullanımlarının Karşılaştırılması

İşık AKIN BÜLBÜL , Selda ÖZDEMİR , Gökhan TÖRET , (2020), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 21 , Sayı 1 , Oca 2020 , 23 – 48

14. Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Ömür Gürel SELİMOĞLU , Selda ÖZDEMİR , Gökhan TÖRET , Ufuk ÖZKUBAT , (2013), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 5 , Sayı 2 , Oca 2013 , 129 – 161

15. Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizme İlişkin Görüşleri: Türkiye ve İran Örnekleminde Karşılaştırmalı Nitel Araştırma

Shiva SAEİGHİ MAMEGHANİ Cem GENÇOĞLU Ercüment ERSANLI , Abdullah Nuri DİCLE , (2019), Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8 , Sayı 2 , Oca 2019 , 443 – 470

16. Ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarının Duygu Temelli Tepkilerine Yönelik Görüşleri

Zahide TÖRET Selda ÖZDEMİR Işık AKIN BÜLBÜL , (2019), Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 47 , Oca 2019 , 14 – 35

17. The Dynamics of Marital Satisfaction of the Parents of Children with Autism: A Mixed Method Study

Cem TÜMLÜ , Ramazan AKDOĞAN , (2019), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 9 , Sayı 1 , Oca 2019 , 129 – 162

18. Amerika’daki otizmli çocukların Avrupalı Amerikan ve Asyalı Amerikan ailelerinde ebeveynlerin kardeş ilişkilerini sosyalleştirmesi

Kara D. Sage And Brinda JEGATHEESAN , Kara D. Sage , (2010), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 2 , Sayı 3 , Oca 2010 , 193 – 213

19. Otizme Yolculuk: Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek Algılarına İlişkin Görüşleri

Ufuk Özkubat Selda Özdemir , Ömür Gürel Selimoğlu , Gökhan Töret , (2014), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 33 , Sayı 1 , Oca 2014 , 323 – 348

20. Otizm ve Down Sendrom’lu Çocuğa Sahip Annelerin Kaygı Umutsuzluk ve Tükenmişlik Duygularının Karşılaştırılması

Banu ÇENGELCİ , (2009), Ege Eğitim Dergisi, Cilt 10 , Sayı 2 , Oca 2009 , 1 – 23

21. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk Sahibi ilelerinin Deneyimleri

Yeşim GÜLEÇ-ASLAN , Hande CİHAN , Damla ALTIN , (2014), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13 , Sayı 50 , Oca 2014 , 96 – 111

22. Çocukları Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Ailelerin Yaşam Deneyimlerine Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Meta-Sentez Çalışması

Uğur YASSIBAŞ , Candan Hasret ŞAHİN , Aysun ÇOLAK , Ömer Faruk TOPRAK , (2019), Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, Cilt 7 , Sayı 1 , Oca 2019 , 86 – 113

23. Bir Negatif İş Davranışı Olarak Üretkenliğe Aykırı Davranışların İşyerinde Örgütsel Adaletsizlik ve Agresif Davranış Algıları ile İlişkisinde Psikolojik Güçlendirme, Benlik Değeri ve Sosyal Bütünleşmenin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi : Otizm Tanısı Almış Sahibi Çalışanlar Üzerine KArşılaştırmalı Araştırma

Seçil Bal TAŞTAN , (2013), Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5 , Sayı 2 , Oca 2013 , 466 – 481

24. Otizmli ve Normal Gelişimli Çocuğa Sahip Annelerin Depresyon Düzeyleri ve Depresyonla Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi

Sultan AYDIN ATILGAN , Şahide Güliz KOLBURAN , (2019), Aydın Sağlık Dergisi, Cilt 5 , Sayı 2 , Oca 2019 , 133 – 160

25. Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerde Anne-Çocuk Ve Baba-Çocuk Etkileşiminin İncelenmesi

Hazan Oğuz Nesrin Sönmez , (2018), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 19 , Sayı 1 , Oca 2018 , 55 – 77

26. Otizmli hastaların kardeşlerinin değerlendirilmesi ve kardeş sayı/sırasının hastalık şiddetine etkisi

Hatice ÜNVER , Nursu ÇAKIN MEMİK , (2019), Cukurova Medical Journal, Cilt 44 , Sayı 4 , Oca 2019 , 1339 – 1346

27. Otizmli olan çocukların aileleri için sosyal desteklerin araştırılması

Editörden , A. R. , Editörden , Editörden , Editörden , L. L. , Editörden , Editörden , Editörden , Editörden , Editörden , (2012), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 4 , Sayı 1 , Oca 2012 , 17 – 31

28. Kardeşi Otizmli Olan ve Olmayan Ergenlerin Kardeş İlişkileri ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Nazan SINANMIŞ , Şahide Güliz KOLBURAN , (2019), Aydın Sağlık Dergisi, Cilt 5 , Sayı 1 , Oca 2019 , 13 – 50

29. Otistik çocukların anne-babalarının depresyon ve kaygı düzeyleri

Sunay Fırat , (2016), Cukurova Medical Journal, Cilt 41 , Sayı 3 , Oca 2016 , 539 – 547

30. Otizmli Çocukların Ailelerine Yönelik Bir Aile Destek Programı: EIRP (Erken Müdahale Hazırbulunuşluk Programı)

Sinem İşlek , Esra Işık , (2017), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Oca 2017 , 30 – 35

31. 2-8 Yaş Arası Otizmli Çocukların Ebeveynlerinin İstanbul İlindeki Parklara İlişkin Görüş ve Önerileri

Figen ALTINER Hakan ALTINÇEKİÇ , Oktay TAYMAZ SARI , (2018), Kent Akademisi, Cilt 11 , Sayı 3 , Oca 2018 , 437 – 443

32. Otizmli Bireylerin Bakım Verenlerinin zaman Yönetimlerinin ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

Fahriye AKDEM , Burcu Semin AKEL , (2014), Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Cilt 2 , Sayı 1 , Oca 2014 , 47 – 47

33. Otistik Çocuğa Sahip Ailelerle Yapılan Grupla Psikolojik Danışma Çalışmasının Ailelerin Depresyon ve Problem Çözme Becerileri Üzerine ETkisi

Müge YUKAY YÜKSEL Serap BOSTANCI EREN , (2013), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 25 , Sayı 25 , Oca 2007 , 197 – 210

34. Anne-Baba Tükenmişlik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Avşar ARDIÇ Olçay-gül SERAY , (2019), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 20 , Sayı 2 , Oca 2019 , 619 – 632

35. Employment Challenges among Youth with Autism Spectrum Disorder from Their Parents’ Perspective in Saudi Arabia

Ola M. ABUSUKKAR , (2019), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 20 , Sayı 4 , Oca 2019 , 791 – 814

36. Bakım Verenin Yükü Penceresinden Otizme Bakış

Uğur Ceco , Nursu Çakın Memik , (2017), Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 3 , Sayı 2 , Oca 2017 , 19 – 21

37. Otizmli Bireylerin Bakım Verenlerinin Yaşam Kalitesi ve Zaman Yönetimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Fahriye AKDEM , Burcu Semin AKEL , (2014), Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Cilt 2 , Sayı 3 , Oca 2014 , 121 – 129

38. “Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions RUPP Autism Network” Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Olarak Geliştirilen Aile Eğitimi Programı

Sevda ARSLAN , Yankı YAZGAN Ayşegül Selcen GÜLER , (2014), Güncel Pediatri, Cilt 12 , Sayı 2 , Oca 2014 , 95 – 102

39. Vaka Çalışması: Otizmi Olan Bir Çocuğun Annesini Ayrık Denemelerle Öğretimi Nasıl Sağlayacağı Konusunda Eğitmek

Emre ÜNLÜ , Sezgin VURAN , (2012), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 4 , Sayı 2 , Oca 2012 , 95 – 103

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir