Sorting by

×

Engelli Bireylere Sahip Ebeveynlerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

CEVDET ERTUNÇ

Özet

Araştırmanın amacı engelli bireylere sahip ebeveynlerin depresyon süreçlerinin incelenmesidir. Araştırmadaki temel amaçlardan bir tanesi olarak ta ailelerin engelli çocuk yetiştirirken ne düzeyde psikolojik olarak yıpranmalarını incelemektir.

Araştırmada ebeveynlerin depresyon düzeylerinin cinsiyet, çalışma durumu, eğitim durumu, yaş, çocuğun engel türü gibi değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma modeli olarak betimsel ve ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmaya 181 ebeveyn (114 anne ve 67 baba) katılmıştır.

Araştırmaya katılan ailelerin çocukları Mental Retardasyon, Otizm, Serebral Palsi, Down Sendromu tanısı almıştır. Araştırmanın verileri Sosyo-demografik Bilgi Formu ve Beck Depresyon Envanteri ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde çıkarımsal istatistikler çerçevesinde Bağımsız Örneklemler T-Testi ve ANOVA kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda ilkokul ve ortaokul mezunu olan engelli çocuğa sahip ebeveynlerin, lise ve üniversite mezunu olan ebeveynlere kıyasla depresyon düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda hafif düzeyde depresif belirtiler gösteren engelli çocuğa sahip ebeveynlerin depresyon düzeylerinin çocuğun bakımına destek olan birinin varlığına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

The purpose of the study is to examine the depression processes of parents with disabilities. As one of the main objectives of the research, it is necessary to examine the degree of psychological deprivation of children with disabilities. The study aimed to investigate whether the depression levels of parents differed in terms of variables such as gender, working status, education status, age, and type of disability of the child.

Descriptive and relational screening models were chosen as the research model. 181 parents (114 mothers and 67 fathers) participated in the research. Children participating in the study were diagnosed with Mental Retardation, Autism, Cerebral Palsy, Down Syndrome.

Data from the study were collected using the Socio-demographic Information Form and the Beck Depression Inventory. Independent samples T-test and ANOVA were used in the analysis of the obtained data in the frame of inferential statistics. As a result of the study, it was determined that the parents who have primary school and junior high school disabled children have a higher level of depression than the high school and university graduates. It was determined that the depression levels of the parents with the disabled child who showed mildly depressive symptoms as a result of the research differ according to the presence of a person who supports the child’s care.

Tezi Okumak İçin : https://tez.yok.gov.tr

İlgili Linkten Yazarın Adı ve Soyadını yazıp tezi bulabilir ve okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.