Sorting by

×
14 Haziran 2024
Tez

Otizm ve Teknoloji Üzerine Yapılan Tezler

AYŞENUR ARAT ODACIYetersizlikten etkilenmiş bireylere video ile model olunarak sunulan cinsel istismardan korunma öğretim programının etkililiği Effectiveness of the education program for protection from sexual abuse provided by video as a model for the people who have been affected by incompetency
AKRAM M.M. RADWANUsing machine learning techniques to enhance teaching and performance prediction of students with autism spectrum disorders Yapay öğrenme yöntemleri ile otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin öğretiminin ve öğretim performansı tahmininin iyileştirilmesi
DENİZ YILMAZOkul öncesi dönemdeki otizmli çocuklara yönelik mobil eğitsel yazılım tasarımı geliştirilmesi ve değerlendirilmesi Design development and evaluation of mobile educational software for pre-school children with autism
DENİZ UNCULARDesign of a robotic toy and user interfaces for autism spectrum disorder risk assessment Otizm spektrum bozukluğu risk değerlendirmesine yönelik robotik oyuncak ve kullanıcı arayüzü tasarımı
DERYA GENÇ TOSUNOtizmli bireylere çok basamaklı talep etme becerisinin öğretiminde dokunmatik ekranlı konuşma üreten cihaz kullanımının etkililiği Effectiveness of a speech-generating device on teaching multi-step requesting to children with autism
ERKAN KURNAZOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara video oyunu oynama becerisinin öğretiminde video ile kendine model olmanın etkililiğinin belirlenmesi Investigating the effectiveness of the video self-modeling on teaching video game skill for children with autism spectrum disorders
ESİN PEKTAŞ KARABEKİRAkıllı tahta aracılığıyla sunulan video modelle öğretimin otizmli çocuklara sosyal tepki davranışlarının öğretimindeki etkililiği Effectiveness of video modeling via smart board to teach socially expressive behaviors to children with autism
ELÇİN YÜKSELOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara güvenlik becerilerinin öğretiminde çoklu ortam yazılımı kullanımının etkililiği Effectiveness of a multimedia software for teaching safety skills to children with autism spectrum disorder
EMRAH GÜLBOYOtizmi olan çocukların etkinlikler ve ortamlar arası geçişlerini kolaylaştırmada hazırlayıcı videoların etkisi The effects of video priming on facilitating the transitions between the activities and environments for children with autism
HAMZA POLATInvestigating the design, development, and evaluation of a high-tech Alternative and Augmentative Communication (AAC) application for communication needs of individuals with Autism Spectrum Disorders  Otizm Spektrum Bozukluğu tanili bireylerin iletişim gereksinimlerine yönelik, bir ileri teknoloji Alternatif Destekleyici İletişim Sisteminin tasarlanmasinin, geliştirilmesinin ve değerlendirilmesinin araştirilmasi
HATİCE DENİZ DEĞİRMENCİKoçluk içeren ve içermeyen web-tabanlı mesleki gelişim uygulamalarının otizmli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin öğretim becerilerini ve öğrencilerinin güvenlik becerilerini edinmeleri açısından karşılaştırılması Efficacy of web-based professional development with and without coaching on teaching skills of special education teachers’ and their students’ outcomes
İREM AKÇAYIROtizm spektrum bozukluğu olan bireylere sosyal beceri öğretimi üzerinde multimedya tabanlı sosyal öykü yönteminin etkililiği The effectiveness of a multimedia based social story method on teaching social skills to individuals with autism spectrum disorder
İBRAHİM ŞENOtizm spektrum bozukluğu olan bireylere talep etme becerisinin öğretiminde akıllı uygulamaların etkililiği The effectiveness of smart applications in teaching the skill of requesting with autism spectrum disorder
MEHMET OĞUZ GÜNŞENOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda basılı ve elektronik ortam metinlerinin okuduğunu anlama becerilerine etkileri Effects of printed and electronic texts on reading comprehension skills in children with autism
MUHYİDDİN ÜNVERAilelerin otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarına serbest zaman etkinliklerini gerçekleştirirken tablet aracılığıyla sundukları etkinlik çizelgelerinin etkililiği The effectiveness of activity schedules presented via tablet while families are doing leisure time activities to the children with autism spectrum disorder
MELİH ÇATTIKKüçük grup içinde akıllı tahtada aşamalı yardımla öğretimin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların dijital oyun ve gözleyerek öğrenme becerileri üzerindeki etkililiği Effectiveness of graduated gudance presented with smart board in small group instruction to teach digital play and observational learning skills to children with autism spectrum disorders
MAHİYE ÖZTÜRKEmotion recognition process analysis by using eye tracker, sensor and application log data Göz izleme cihazı, sensör ve uygulama verileri ile insanlarda duygu tanıma analizi
NERGİZ KOÇARSLANOsb (Otizm spektrum bozukluğu) tanısı almış bireylere, ıpad yoluyla, fotoğraflar hakkında sohbet etmeyi öğretmede replikli öğretimin etkililiği The effectiveness of the scripts and script fading procedure on teaching conversational skill about photographs via ipad to individuals with autism
ÖZGE BACAKSIZTeachers’ perceptions of information and communication technology (ICT) implementations on communication development of students with autism spectrum conditions Spektrum bozukluğu olan öğrencilerin iletişim gelişimleri için bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulamaları hakkındaki öğretmen algıları
ÖZLEM DEMİRALOtizmli çocuklar için bir web portalı tasarımı (Otizmli çocukların eğitimlerine yönelik bir web portalı) Design for a web portal children with autism (Children with autism to education for a web portal)
ÖZLEM DALGIN EYİİPBilgisayar destekli etkinlik çizelgeleriyle sunulan öğretimin otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların çizelge izleme ve rol oyun becerilerini öğrenmedeki etkileri The effects of teaching process with computer-based activity schedules on the schedule following and pretend play skills of children with ASD
ÖZLEM UÇAREngelli çocuklar için yapay zeka tabanlı eğitim-destek araçları geliştirilmesi Development of artificial intelligence-based assistive tools for the education of disabled children
ÖZGE ELİÇİNOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara işlevsel okuma becerilerinin kazandırılmasında tablet bilgisayar aracılığı ile sunulan programın etkililiği Teaching functional reading skills to children with autism via tablet PC program
SUNAGÜL SANİ BOZKURTOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal beceri öğretiminde teknoloji destekli etkileşimli ortam tasarımı ve etkililiği Design and effectiveness of technology enhanced interactive media in teaching social skills for children with autism spectrum disorder
SAMET GÖÇİPad yoluyla sunulan etkinlik çizelgelerinin otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda bağımsız ödev yapma becerileri üzerindeki etkisi The effects of activity schedule prepared by IPad application on the skills of doing homework independently for children with autism spectrum disorder
TÜLAY DARGUT GÜLEROtizm spektrum bozukluğu olan çocukların bilişsel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinde mobil sosyal öykü haritaları kullanımı Use of mobile social story maps in the development of cognitive and social skills of children with autism spectrum disorder
TUBA YAĞCIOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara dil ve talep etme becerileri öğretiminde bir tablet programının etkililiği Effectiveness of A tablet program on teaching language and requesting to children with autism spectrum disorder
ÜNVER DİREMTablet bilgisayar uygulamalarını kullanarak hazırlanmış etkinlik çizelgelerinin otizm spektrum bozukluğu gösteren bireylerin serbest zaman becerilerine etkisinin incelenmesi Examining the effect of lesiure skills with prepared activity schedule by using tablet applications on individuals with autism spectrum disorders
YAVUZ ERHAN KANPOLATOtistik bireylere adı söylenen giysiyi gösterme becerisinin öğretiminde bilgisayar aracılığıyla sunulan eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği The effectiveness of simultaneous prompting procedure presented by computers on teaching the skill of naming the items of clothing to individuals with autism
YEŞİM GÖKGÖZOtizm spektrumundaki bireylerde oyun konsollu fiziksel aktivite programıyla steryotipik hareketlerin azaltılması, fiziksel uygunluk ve sosyal uyumun geliştirilmesi The reduction of steryotypic movements with the console physical activity program in physical activity program, physical compatibility and social adaptation
ZEKERİYA ALPEREN SAĞDIÇOtizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yüz ifadelerini tanımanın öğretiminde ayrık denemelerle öğretim ile sanal gerçeklik gözlüğü ile öğretimin etkililiğinin karşılaştırılması A comparison of discrete trial teaching and virtual reality glasses teaching effectiveness in teaching facial expressions to students with autism spectrum disorder

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir