Sorting by

×
AYDAN AYDINOtistik çocuk sahibi annelerine yönelik bir eğitim programı modeli A model of educational program for mothers with autistic children
AHMET ABBASOĞLUÇocukluk aşılarının uygulanmasını reddeden ebeveynlerin tutumlarının niteliksel yöntemle incelenmesi Assessment of the attitude of parents who refuse childhood vaccines by qualitative method
AHMET İLKHAN YETKİNAnnelerin kendi annelerinden algıladıkları kabul-ret düzeyleri ile gelişimsel yetersizliği olan çocuklarıyla etkileşimlerinin incelenmesi The study between mothers perceive of their own mother’s acception and rejection levels and interaction between their children with developmental disabilities
ATİLA TUNÇELÇocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan annelerin depresyon, tükenmişlik ve umutsuzluk düzeylerinin çocuktaki otizmin ağırlık derecesine göre karşılaştırılması Comparison of depression, burnout and hopelessness levels of parents of children with autism spectrum disorders with severity of autism spectrum disorder
ATİYE CEMRE TANRIVERDİÖzel eğitim merkezinde eğitim alan mental retarde ve otistik çocukların annelerinin, depresyon ve aleksitimi düzeylerinin incelenmesi Analyzing the levels of depression and alexithymia of mothers having autistic and mentally retarded children getting training at special education center.
AYNUR KAYAOtizmli çocuğa sahip ebeveynlerde benlik saygısı üzerine bir inceleme Investigation of low self-esteem of parents of children with autism
AİŞE BETÜL BAŞÖzel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynler ile normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin yalnızlık düzeyleri ve evlilik doyumu ile ilişkilerinin incelenmesi The relationship between parents of children with normal development and the relationship between marriage satisfaction and parents with special needed children
AYŞENUR ÇELİKPaylaşımlı kitap okuma sırasında normal gelişim gösteren, otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinin kullandıkları etkileşim ve dili destekleme stratejilerinin betimlenmesi Description of strategies that support interaction and language skills used by mothers of children witout disability, with autism and with intellectual disability during shared book reading
AKŞIN CEYLAN KÖKTÜRKExperiences and needs of mothers of children with autistic disorder Otistik bozukluğa sahip çocuğu olan annelerin deneyimleri ve gereksinimleri
ASLI KİTAPCIÇocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan annelerde öznel iyi oluşun yordayıcıları olarak özgecilik ve empati kavramlarının değerlendirilmesi The assesment of altruism and empathy as predictors of subjective well-being in mothers with children who diagnosed as autism spect-rum disorder
AKIN GÖNENOtizm spektrum bozukluğu ile otizm spektrum bozukluğu tanısı olan bireylerin ebeveynlerinin depresyon düzeyleri arasındaki ilişki The relationship between autism spectrum disorder and the depression levels of the parents of individuals with autism spectrum disorder
ALPEREN ÇELİKOtizmli çocukların tv izleme alışkanlıklarının ebeveyn ve uzman görüşüne göre betimlenmesi A description of television viewing habits of children with autism according to parent and expert opinion
BEGÜM AKMANİŞOtistik çocuğu olan annelerin algıladıkları sosyak desteğe göre umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi Otistik çocuğu olan annelerin algiladiklari sosyak desteğe göre umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
BETÜL YILDIRIMOtizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocukların anne babalarının depresyon, kaygı ve yaşam kalitesi düzeylerinin, psikolojik yardım almaya yönelik tutumları ile ilişkisi üzerine bir inceleme An investigation on the relationship between depression, anxiety, quality of life and attitudes toward seeking psychological professional help levels of the parents of children with autism spectrum disorder
BESTE HASIRCIOtistik çocuğu olan anneler ve otistik çocuğu olmayan annelerin depresyon düzeyleri ve disosiyatif yaşantılarının incelenmesi Investigation of depression levels and dissociative experiences of mothers with and without autistic children
BİRCE YAVUZ2-6 yaş arası otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin kaygı,psikolojik yardım arama ve problem çözme düzeylerinin incelenmesi Investigation of anxiety, psychological assistance search and problem solving levels of parents who have children with autsm between 2-6 years
BURCU SEVİMThe effects of stress management program for mothers of children with autism Otizm tanısı almış çocukların annelerinde stresle başa çıkma programının etkisi
BURCU AKTAŞAile eğitiminin otizmli çocuğa sahip ailelerin Milieu öğretim tekniklerinden tepki isteme–model olmayı kullanmalarındaki etkililiği Efficiency of parent training a mothers of children with autism use of mand – model one of the Milieu teaching techniques
BURCU ÖZCİGELİOtistik çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma Otistik çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma
BETÜL ALTINTAŞTrabzon il merkezinde otizm tanısı ile eğitim gören çocukların ailelerinde stres, tükenmişlik düzeyi ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Stress, quality of life and burnout level in parents of children with autism educating in Trabzon
CANDAN HASRET ŞAHİNOtizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip anne-babalara ev içi güvenlik becerilerinin öğretimi: Karma araştırma Training on home safety skills for parents of children with autism spectrum disorder: A mixed method research
CEREN ENÜSTÜN HÜRMEYDANOtizm spektrum bozukluğu tanısı olan çocukların annelerinde ayrılma anksiyetesi bozukluğu, psikolojik dayanıklılık ve çift uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of relationship between separation anxiety disorder, psychological resilience and dyadic adjustment in mothers of children with autism spectrum disorder
CEYDA TAHİNCİOĞLUOtizmli çocuğu olan annelerde anksiyete düzeylerinin tükenmişlik ile ilişkisi The relationship between anxiety levels and burnout in mothers of children with autism
ÇAĞDAŞ YALÇINCaregiver parents of children with autism spectrum disorder: Need assessment, model testing, and intervention studies Otizm spektrum bozukluğuna bakım veren ebeveynler: İhtiyaç analizi, model testi ve müdahale çalışması
ÇİMEN ACAROtizmli çocuklara sosyal becerilerin öğretiminde anneler tarafından hazırlanarak sunulan sosyal öykü ve video modelle öğretim uygulamalarının karşılaştırılması Comparing the effects of mother developed and delivered social stories and video modeling intervention on teaching children with Autism spectrum disorders
ÇİĞDEM SARCANOtizmli bireylere sahip ailelerin yaşadıkları sorunların sosyolojik bir değerlendirmesi: Bulancak ilçesi örneği A sociological assessment of the problems experienced by families with autism: The case of Bulancak district
DİLARA ŞİMŞEKOtistik çocuğu olan annelerin algıladıkları sosyal desteğe göre umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi The relationship between the percepted level of socialsupport and level of hopelesness in mother of autistc children
DEMET GÜLALDIErken çocuklukta serebral palsi’li ve otistik çocuk annelerinin ebeveyn stres düzeylerinin yaşam doyumları ile ilişkisinin incelenmesi A Study of relationship between the level of parenting stress and the life satisfaction of mothers who have a child with cerebral palsy and autism in early childhood.
DENİZ TEKİN ERSANProblem çözme eğitiminin otizm spektrum bozukluğu olan çocuk annelerinin problem çözme becerileri ve bazı psikolojik değişkenler üzerindeki etkisi The effects of problem solving training on problem solving skills and some of the psychological variables of mothers’ who have children with autism spectrum disorder
EVİN GÜVENOtizmli çocukların ailelerinin yaşadığı sorunlara ilişkin görüşleri Opinions of children with autism on the problems of their families
ELİF GİZEM TÜRSELİkili ABCX stres modeli kapsamında bir inceleme: Yaygın gelişimsel bozukluk tanılı çocukların ebeveynlerinin aile uyumu ve duygu sosyalleştirme tepkileri An examination in the scope of double ABCX stress model: family adaptation and emotion socialization reactions of parents of children with autism spectrum disorder
ELİF DEMİROtistik çocuk annelerinde benlik saygısı ve somatizasyyon düzeylerinn karşılaştırılması The correlation between self esteem levels and somatisation levels of the mothers of autistic children
ESRA ÜNLÜER2-6 yaş arası otistik çocuğa sahip annelerin algıladıkları sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of relationship between perceived social support and hopelessness level of the mothers who have the child with autism between the age 2-6
ERTAN GÖRGÜ3-7 yaş arası otistik çocuğa sahip olan annelerin aldıkları sosyal destek düzeyleri ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki The Relationship between social support perception level and depressions of the mothers who have the child with autism between the ages 3-7
ECE HAZAL BEKTAŞOĞLU0-15 yaş otizmli çocuğu olan annelerin duygusal zeka ve zihin yapılarının otizm dışı engele sahip çocuğu olan annelerle karşılaştırılması Comparison of emotional intelligence and mental structure of mothers with children aged 0-15 with autism to mothers who have chldren with non-autism disabilities
EZGİ DİDEM MERDANThe predictors of parental stress and family resilience in mothers of children with autism spectrum disorder Çocuğu otizm spektrum bozukluğu tanısı almış annelerin ebeveyn stresi ve aile yılmazlığını yordayan faktörler
EDA ESER EKTAŞOtizm tanısı almış çocukların annelerinin psikolojik dayanıklılık, öz duyarlılık ve psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi Study of the relationship among resilience, self compassion and psychological well being for autistic children’s mothers
ESRA OKYARDikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda ve ebeveynlerinde otizm spektrumuna ilişkin bulguların incelenmesi Investigation of autism spectrum symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder and their parents
EMRE ÜNLÜAnne-babalara sunulan otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklara yönelik ayrık denemelerle öğretim programının (ADÖSEP) etkililiği Effectiveness of discrete trial teaching training program for parents of children with autism spectrum disorder
ELİF GÜLBAKTIÖzel eğitim gereksinimli çocukların saldırganlık düzeyleri ile bu süreçte annelerin eşlerinden gördükleri desteğin incelenmesi The aggressive behavior levels of children with special education needs and the analyses of the support mothers receive from their mates
ELİF BİLGE ERTAŞOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynlerinin gözlerden zihin okuma ve iletişim beceri düzeylerinin incelenmesi Investigation of ability of reading mind in the eyes and level of communication skills in parents of children with autism spectrum disorder
ELVAN BOZKURTOtizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocukların annelerinin çocuklarındaki otizm semptomlarının şiddetine göre psikolojik dayanıklılık ve başa çıkma tutumlarının karşılaştırılması Comparison of the psychological resilience and coping attitudes of the mothers of the children diagnosed with autism spectrum disorder by the severity of autism symptoms in their children
ELİF ÇANDIROtizm tanısı ile izlenen çocukların annelerinde bakım verme yükü ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Determining caregiving burden for mothers of children with autism diagnosis and affecting factors
EMİNE BÜŞRA ÖZBEY36-78 aylık otizm spektrum bozukluğu(OSB) olan çocukların OSB’den etkilenme, sosyal beceri ve problem davranış düzeyi ile annelerinin etkileşim davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi The examination of the relationship between the level of autism spectrum disorder (ASD), the social skills and the problem of behavior of children between 36-78 months with autism spectrum disorder (ASD) and the interactional behaviors of their mothers
FIDAN MAMMADZADAAzerbaycanda 2-6 yaş arası gelişimsel açıdan yetersizlik gösteren çocukların ailelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi In Azerbaijan investigation to some variables of the families whose have developmantally inadequate children between the ages of 2-6
FATİMA SERRA ARSLANOtizmli çocuğa sahip ailelerin gelecek tasarımları ve benlik algısı The future designs and family situation with owned autistic children
FATMA AKÇEŞMEÖzel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin iyimserlik düzeyleri ve stresle başaçıkma stillerinin incelenmesi Investigation of the levels of healthy and stress primary styles with special required children
FATMAGÜL ÖZTÜRK TOKUÇOtistik çocuk ve aile özelliklerinin aile işlevlerine etkisi Influence of the autistic child and families characteristics on families function
FİGEN ALTINER2-8 yaş arası otizmli çocukların ebeveynlerinin istanbul ilindeki parklara ilişkin görüş ve önerileri Evaluation of the views and suggestions of the parents with autistic chilldren aged between 2-8 about the parks in Istanbul
GÜLŞEN TİMUÇİNOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların annelerinde aile stresinin yordayıcısı olarak aile yükü Family burden as a predictor of family stress of mothers with autism spectrum disorder children
GÜLSER VARDARCIOtistik çocuklu ailelere uygulanacak aile eğitim programının aile içi iletişim becerilerine, ailenin problem çözme becerilerine ve otistik çocuklarıyla ilgili algılarına etkisi The effects of a parent training program to the parents of children with autism on their interpersonal relationship skills, problem solving skills and their perceptions about their children with autism
GÜL ÇANDIR4 – 24 yaş arası otizm spektrum bozukluğu ve down sendromu tanısı alan çocukların annelerinde depresyon, anksiyete, stres ve baş etme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi The analysis of the relationship between depression, anxiety, stress and coping attitudes in the mothers who have children with Autism spectrum disorder and Down Syndrome between the ages of 4 – 24
GÜLŞAH TOPALOĞLUOtizmli çocukların kardeş ilişkisinde annenin rolü The role of mother in sibling relationship of children with autism
GÖKHAN USLUCANÇocukların otizm spektrum bozukluğu derecesi ile ebeveynlerinin stres ve gereksinim düzeylerinin incelenmesi Investigating severity of autism spectrum disorder and level of parental stress and needs
GİZEM AKOĞLUAnkara’da yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip orta sınıf babaların babalık deneyimleri Paternity experiences of middle-class fathers living in Ankara and having children with autism spectrum disorder
GÜLAY EZGİ ATEŞRehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan otizm tanısı almış olan çocuklara sahip ebeveynlerin yaşam doyumunun, aile işlevlerinin ve öğrenilmiş güçlülüğünün incelenmesi An investigation on the life satisfaction, family functions and learned helplessness of parents whose children have been diagnosed with autism and receiving education in rehabilitation centers
HATİCE MELİS YAVUZ MÜRENParent and child characteristics in developmental psychopathology Gelişimsel psikopatolojide ebeveyn ve çocuk özellikleri
HİLAL TUĞBA KILIÇOtizm spektrum bozukluğu ve bilişsel gelişimde gecikmesi olan çocukların sorun davranışları ile annelerinin tutumunun ilişkisi Relationship between mothers parental attitude and problem behaviors of the children with autism spectrum disorder and global developmental delay
HANDE KARSÖzel gereksinimli çocuğu olan annelerin çocuklarıyla etkileşimlerinin ve ilişkilerinin incelenmesi Examining mothers interaction and relationship with their children having special needs
HÜLYA ÖLMEZOtistik çocukların ebeveynlerinde görülen psikolojik belirtiler ve yaşanan güçlüklerin belirlenmesi Psychological symptoms seen in parents of children diagnosed with percesive developmental disorder and the determination of the diffuculties experienced
HULUSİ ALPOtistik çocuklarda görülen davranış problemlerinin azaltılmasında hareket eğitimi ve fiziksel aktivitelerin ilişkisi Correction of behavior problems in children with autism education and physical activity relationship of action
HÜSEYİN İLTERKonya ilinde çocukluk çağı aşı reddi konusunda anne-baba görüşleri ve aşılamayı etkileyen faktörler Parents’ views on childhood vaccine hesitation in konya province and factors affecting vaccination
HATİCE BEGÜM UYANIKOtizm spektrum bozukluğu olan okul öncesi dönem çocuklarının ebeveynlerinin aile katılımı hakkında görüşlerinin incelenmesi Examination of the opinions of parents of preschool children with autism spectrum disorder on family involvement
İMAN DEMİRCİRenk öğretimine yönelik hazırlanan aile eğitim programının etkililiği Effectiveness of family training program prepared for teaching colors
KÜBRA İLHANEngelli çocuğu olan anne ya da babalarda aile desteği ve aile stresi ile ilgili değişkenlerin incelenmesi Examination of the variables for mothers or fathers having a handicapped child related to family support and family stress
MEHMET KÜÇÜKOtizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Ebeveynleri Tarafından Dokunma Duyusuna Yönelik Çalışmalardan Sonra Çocuklardaki Duyusal ve Davranışsal Değişikliklerin İncelenmesi. Study about the change of behaviour and sensory after the work on sense of touch by their parents for children with autism spectrum disorder.
MİNE KİZİRAyrık denemelerle öğretimin çevrimiçi sunulan aile eğitim programıyla kazanımının incelenmesi Analysis of acquisition of training programs presented online to parents by discrete trial training
MÜGE KURBANOtizm spektrum bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin tükenmişlik düzeyi ve yaşam kaliteleri bakımından incelenmesi Examination of life quality and burnout level of parents with children who have autism spectrum disorder and typically development
MUHYİDDİN ÜNVERAilelerin otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarına serbest zaman etkinliklerini gerçekleştirirken tablet aracılığıyla sundukları etkinlik çizelgelerinin etkililiği The effectiveness of activity schedules presented via tablet while families are doing leisure time activities to the children with autism spectrum disorder
MELİH ÇATTIKEbeveyn koçluğu aracılığıyla sunulan talep etme-model olmayla öğretimin otizmli çocukların sosyal becerilerine etkisi The effect of using mand-model procedure trough parent coaching on socal skills level of children with autism spectrum disorder
MEHMET ONUR KAYAOtizmli çocuğu olan annelerde grup rehberliği programının algılanan stres düzeyine etkisi The effect of group guidance program on the perceived stress level of mothers who have children with autism
MERVE DALKILIÇOtizmli çocuğu olan çiftlerin evlilik doyumu, kaygı, ilişkisel yılmazlık ve psikolojik yardım alma tutumlarının incelenmesi The examination of marriage satisfaction, anxiety, relational resilience and attitudes toward seeking psychological help among couples having autistic children
NURHAN NAZOtizmli çocuğu olan anne-babaların evlilik uyumu ve duygu düzenleme güçlükleri arasındakiki ilişkinin incelenmesi The relationship between the marital adjustment and emotion regulation difficulties of parents who have children with autism
NURAY MUSTAFAOĞLU ÇİÇEKOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların anne-babalarında psikolojik dayanıklılık ve kardeşlerinde duygu düzenleme becerilerinin incelenmesi Investigation of psychological resilience in parents of children with autism spectrum disorder and emotion regulation skills in siblings
NİLGÜN BIÇAKOtizmli çocukların annelerinin yaşadıklarının belirlenmesi Determining the experiences of the mothers on having children with autism
NURAN AVCIOtizmli çocukların ebeveynlerinin evlilik uyumları sosyal destek algıları ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi The evaluation of marital adjustment, perceived social support and anxiety levels of parents of children with autism
NAZLI BALKANLIOtistik çocuğu olan ve olmayan annelerde yaşam kalitesi, yaşamdoyumu ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi To study relation between the quality of life, satisfaction with life and hopelessness level for mothers having and not having an autistic child
OĞUZ KAAN ESENTÜRKAnneler tarafından uygulanan uyarlanmış fiziksel aktiviteprogramının otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların iletişim becerileri üzerindeki etkliliğinin incelenmesi Examination of the effectiveness of adapted physical activityprogram implemented by mothers on communication skills of children withautism spectrum disorder
ÖZGÜR SARIÇANBir sosyal destek sistemi olarak sosyal ağlar: Otizm tanılı çocukların anneleri ile bir araştırma Social networks as a social support system: A research with mothers of children with autism
ÖZCAN KARAASLANEtkileşime dayalı erken eğitim programının (edep) gelişimsel yetersizliğe sahip çocuklar ve anneler üzerindeki etkililiği The effectiveness of responsive teaching early intervention program on children with developmental disabilities and their mothers
ÖMÜR GÜREL SELİMOĞLUEtkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) otizm spektrum bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri ve anne – çocuk etkileşimi üzerindeki etkililiği The efficacy of Responsive Teaching (RT) program on social interaction skills and mother – child interactions of children with autism spectrum disorder
ÖZCAN ELÇİPredictive values of social support, coping styles and stress level in posttraumatic growth and burnout levels among the parents of children with autism Otizmi olan çocuk ailelerinde sosyal destek, stres düzeyi ve başa çıkma stratejilerinin, travma sonrası büyümeyi ve tükenmişliği yordama düzeyi
ÖZLEM ÖZCANOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların ve ebeveynlerinin fiziksel aktivite durumlarının incelenmesi Kahramanmaraş ili örneği Analysis of physical activity status of children with parism spectrum disorders and Kahramanmaraş example
ÖMER FARUK ARNormal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynler ile otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin evlilik uyumu ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi A study of marital adjusment and anxiety levels of parents with children showing normal development and parents with a child with autism
ÖZLEM ÜLGÜTOtizmli ve normal çocukların ana babalarında benlik algısı evlilik uyumu ve psikolojik sağlamlık ilişkisi Self-perception, marital adjustment and psychological resilience on normal developed children family and family of autism identified children
RIDVAN KORKMAZOtizmli çocuklara sahip annelerin depresyon ve aleksitimi düzeyleri ile normal gelişim gösteren çocuklara sahip annelerin depresyon ve aleksitimi düzeylerinin karşılaştırılması Otizmli çocuklara sahip annelerin depresyon ve alekitimi düzeyleri ile normal gelişim gösteren çocuklara sahip annelerin depresyon ve aleksitimi düzeylerinin karşılaştırılması
SELDA YILDIRIMOtizmli bireylerin anne babalarının yaşam kaygıdüzeylerinin incelenmesi Life anxiety levels of parents of individuals with autism
SAİME ARSLANOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve babalarının etkileşimsel davranışlarının incelenmesi Examination of interactional behaviours between of fathers and children with autism spectrum disorders
SAFİYE ATEŞOtizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş çocukların annelerinin okulöncesi eğitim hizmetleri sürecine ilişkin deneyimlerinin incelenmesi Examnng experence of mothers of chldren wth autsm about preshcool servces
SEDEF ELİF AYDEMİROtizmli çocukların ebeveynlerinin evlilik uyumlarının, başa çıkma stratejilerinin ve sosyal destek algılarının incelenmesi A study on the marital adjustment, coping strategies and perceived social support in parents of children with autism
SELİN GÖKÇEOtizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip ailelerin katıldıkları aile eğitimi programı sonrasındaki yaşam döngüsüne ilişkin görüşleri Views of parents have children with autism spectrum disorders about the life circle after the parent training program they attended
SERPİL AYGENOtizm tanısı almış çocuk ve ergenlerin annelerinde aleksitimi düzeyinin yordanması A prediction of the alexithymia levels in mothers whose children diagnosed with autism
SEVİM KARAHANOkul öncesindeki özel gereksinimli çocukların sosyal becerilerine ilişkin anne, baba ve öğretmen görüşleri: Karma yöntem çalışması Mother,father and teachers ‘views on social skills of pre-school children with special needs: a mixed method study
SONA ADIGÖZALOVAÇocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan anne ve babaların tükenmişlik düzeyleri Level of burnout of parents with autism spectrum disorder in their children
SÜMEYYE ARSLANİstanbul’da otistik çocuklar eğitim merkezlerindeki öğrenci ebeveynlerinin yaşamları boyunca karşılaştıkları sorunların incelenmesi The investigation of problems faced by parents of the students in autistic children education centers in İstanbul
SEMA KARAGÖZOtistik çocukların anne babalarında anlamlandırma ve dini başaçıkma Search for meaning and religious coping in parents o autistic children
SENEM İBİLEMEYetersizliği olan öğrencilerin ilkokula başlama sürecinde okula uyumuna yönelik ailelerinin ve öğretmenlerinin görüşleri The opinions of parents and teachers of students with disabilities in terms of school adaptation in the process of starting primary school
SEÇİL HALDENOtizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ebeveynlerinde sosyal destek ve çocuğun eğitsel destek gereksinimi ile ebeveyn depresyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of the relationship between parental depression in parents of children with autism spectrum disorder, social support and the child’s need for educational support
ŞERİFE TUĞÇE DİKİCİOtizm spektrum bozukluğu tanısı almış 5-6 yaş çocukların ebeveyn tutumlarının sosyal duygusal uyum düzeylerine etkisinin incelenmesi The invastigation of the effects of parental attitudes on socioemotional adjustment levels of 5-6 year old children with autism spectrum disorders
ŞENİZ ÇELİMLİA comparative study of family functioning processes of families with a child with autism in Turkey and in the United States Amerika ve Türkiye?de otizmi olan çocukları bulunan ailelerin aile işlevlerine dair süreçlerin karşılaştırmalı çalışması
ŞEBNEM AYDINFiziksel ve/ veya zihinsel engelli çocuk annelerinin depresyon düzeylerinin incelenmesi Evaluation of mental and/or physically disabled children’s mothers’ level of depression
TUĞBA MUŞTUZihinsel engelli ve / veya otizm tanısı olan çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarını kabul red düzeyi ve yaşam doyumları arasındaki ilişki The relationship between accepting – rejecting levels and life satisfacion of parents of children with mental disabilities or otism spectrum disorder
TUĞÇE HİLAL KURTOtizm spektrum tanısı konulmuş çocuğa sahip ailelerin psikolojik süreçlerinin stres ve tükenmişlik bağlamında incelenmesi Examining families of children with autism spectrum in terms of psychological stress and burnout
UMUTCAN YILDIZOtizmli bireye sahip olan ebeveynlerin yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of the relationship between quality of life and physical activity levels of parents with autism individuals
UĞUR YASSIBAŞOtizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip anne babaların yaşam deneyimlerine derinlemesine bakış A comprehensive look into the experiences of parents whose children have autism spectrum disorder
UĞUR CECODikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve otistik spektrum bozukluğu tanısı almış çocukların ebeveynlerinin yaşam kalitelerinin incelenmesi Assessment of parents’ quality of life of children with attention deficit hyperactivity disorder and autistic spectrum disorder
ZEYNEP ÖZDERELİOtizm spektrum bozukluğu tanısı almış olan ve olmayan babaların çocukları ile ilişkilerinin incelenmesi An investigation on father-child relationship in fathers whose children were and were not diagnosed with autism spectrum disorder
ZEHRA KURŞUNYaygın gelişimsel bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocukların anne babaların stres düzeyleri ve stresle başa çıkma yollarının karşılaştırılması Comparasion of the stress levels and the ways of coping with stress of the parents of children who have pervasive development disorder and normal development
ZEYNEP ÖKSÜZOtistik ve normal çocuk sahibi anne babaların bazı psikolojik ve psikiyatrik özelliklerinin karşılaştırılması The comparison between some psychological and psychiatric parameters of the families who have autistic and normal children

Kaynak : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir