Sorting by

×
Otizmde Eğitim ve Terapi Modelleri Üzerine Tezler
AHMET SANSİBütünleşik fiziksel aktivite programının otizm spektrum bozukluğu olan ve olmayan çocukların motor beceri, sosyal beceri ve tutumları üzerindeki etkilerinin incelenmesi An analysis of the inclusive physical activity program on the motor and social skills and attitudes of children with and without the autism spectrum disorder
BİLGEHAN ERENOrff yaklaşımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun giderek azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin otistik çocuklara kavram öğretmedeki etkililiği The effect of embedded teaching through the most-to-least prompting procedure in concept teaching to the autistic children in Orff-based music activities
BURCU AKTAŞAile eğitiminin otizmli çocuğa sahip ailelerin Milieu öğretim tekniklerinden tepki isteme–model olmayı kullanmalarındaki etkililiği Efficiency of parent training a mothers of children with autism use of mand – model one of the Milieu teaching techniques
BANU GEBOLOĞLUOtizm spektrum bozukluğu olan bireylere sosyal beceri kazandırmada sosyal öykü ve müzikli sosyal öykü uygulamalarının etkililik ve verimliliklerinin karşılaştırılması The comparison of the efficiency and effectiveness of social history and musical social story on social skill development of autism spectrum disordered individual
BELGİN SEVGİ İÇYÜZOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal becerilerinin gelişiminde yaratıcı drama yönteminin etkililiğinin incelenmesi Investigating the effectiveness of creative drama method in the development of social skills of children with ASD
CANER KASAPOtizm spektrum bozukluğu olan bireylere sözel matematik problemi çözme becerisinin kazandırılmasında şema yaklaşımının etkililiği The effectiveness of schema-based approach on the gaining mathematical word problem solving skills of the individuals with autism spectrum disorder
CEM KALAYCIOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sözel uyarana tepki (intraverbal) öğretiminin ters yönlü sözel uyarana tepkinin ortaya çıkması üzerindeki etkisi The effect of intraverbal instruction on the emergence ofreverse intraverbal responses for the children with autismspectrum disorders
CEYDA TURHANOtizm bozukluğu gösteren çocuklara sosyal becerilerin öğretiminde sosyal öykü ve video model uygulamalarının etkililik ve verimlilikleri Comparing the effectiveness and efficiency of computer based social stories and video modeling on teaching social stories to children with autism spectrum disorder
ÇİĞDEM TIKIROĞLUTipik gelişen çocukların oyun etkinlikleri sırasında akran aracılı uygulamaları kullanmalarının tipik gelişen ve otizmli çocukların sosyal etkileşim davranışları üzerindeki etkileri The effects of typically developing children’s use of peer-mediated interventions during play activities on the social interaction skills of typically developing children and children with autism
ÇETİN ÖZBEYİletişim yetersizliği olan bireylere iletişim becerilerini kazandırmada ‘Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi’ ile yapılan öğretimin etkililiği The effectiveness of Picture Exchange Communication System (PECS) traning communation skills in children with communation disabilities was evaluated
ÇİMEN ACAROtizmli çocuklara sosyal becerilerin öğretiminde anneler tarafından hazırlanarak sunulan sosyal öykü ve video modelle öğretim uygulamalarının karşılaştırılması Comparing the effects of mother developed and delivered social stories and video modeling intervention on teaching children with Autism spectrum disorders
ÇETİN TOPUZOtizm spektrum bozukluğu olan bireylerin sözel iletişim becerilerini arttırmada işitsel replik ve replik silikleştirme uygulamasının etkililiği The effectiveness of audio scripts and script fading procedure to increase vocal communication of children with autism spectrum disorders
DİLA NUR YAZICIKeyhole erken müdahale programının ebeveyn ve çocuk çıktıları üzerindeki etkisi The effect of the Keyhole early intervention program on parents and children’s output
DİLAY AKGÜN GİRAYÖğretmen adaylarınca hazırlanan ve sunulan sosyal öykülerin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal becerileri edinmeleri üzerindeki etkisi The effects of preservice teachers generated and delivered social stories on the acquistion of social skills of children with autism spectrum disorders
DİNÇER SARALOSB olan çocukların hayali oyun sıklığını ve çeşitliliğini arttırmada ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretimin etkililiği Effects of system of least prompts on increasing frequency and diversity of pretend play in children with autism spectrum disorder (ASD)
DERYA GENÇOtistik özellikler gösteren çocuklara eşzamanlı ipucuyla öğretim ile eşzamanlı ipucuyla öğretim ve video modelle öğretimin birlikte sunulmasının etkilerinin karşılaştırılması A comparison of simultaneous prompting with and without video modeling in teaching children with autism
ERDİ KULBAŞGrupla psikolojik danışma uygulamasının otizmli çocuğu olan annelerin özyeterlilik ve umutsuzluk düzeylerine etkisinin incelenmesi The effect of group counseling on mother’s self efficacy and level of despair that they have autism children
EMRE ÜNLÜAnne-babalara sunulan otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklara yönelik ayrık denemelerle öğretim programının (ADÖSEP) etkililiği Effectiveness of discrete trial teaching training program for parents of children with autism spectrum disorder
ELİF SERAY KÖYLÜOçidep’e (Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı) dahil olan otizmli bir çocuğun ilkokula uyumunun incelenmesi Investigating the adaptation of a child with autism to primary school in Oçidep (Behavioral education program for autistic children)
FATMA NESLİHAN KARAKANOtizm spektrum bozukluğu tanısı almış bir grup okul öncesi çocuğa uygulanan ortak dikkat eğitimi destek programının etkililiği The effectiveness of a joint attention support training programme applied to a group of children with autism spectrum disorder diagnosis
GALİBİYE ÇETREZ ARICANOtizm spektrum bozukluğu olan bireylere sosyal beceri öğretiminde sosyal öykü ve karikatür sohbetleriyle öğretim uygulamalarının karşılaştırılması The comparison of intervention social story and comic strip conversations on teaching social skills to children with autsim spectrum disorders
GAMZE BEYAZOĞLUOyun ve su terapilerinin otizm tanısı almış bir çocukta gözlenen davranış bozukluklarının azaltılması üzerindeki etkilerinin incelenmesi Investigation the impact of game and water theraphy on the reduction of observed behavioral disorders of a child diagnosed with autism
GÖKHAN İNCEOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sözel yardım talep etme becerisinin öğretiminde fırsat öğretiminin etkililiği Effectiveness of incidental teaching requesting help to children with autism spectrum disorders
HATİCE AKGÜLOtizmli çocuklara fotoğraflı etkinlik çizelgesi takip etme becerisi kazandırma Teaching children with autism to use photographic activity schedules
HAMZA POLATInvestigating the design, development, and evaluation of a high-tech Alternative and Augmentative Communication (AAC) application for communication needs of individuals with Autism Spectrum Disorders  Otizm Spektrum Bozukluğu tanili bireylerin iletişim gereksinimlerine yönelik, bir ileri teknoloji Alternatif Destekleyici İletişim Sisteminin tasarlanmasinin, geliştirilmesinin ve değerlendirilmesinin araştirilmasi
HANDE CEMİLE SENERMANErken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocuklarda uygulanan tedavi ve eğitim yöntemlerinin semptomların düzelmesine etkisinin değerlendirilmesi The evaluation of cure and education methods through symptom improvement on autism spectrum disorder diagnosed in early childhood period
HÜSNE ÖZ ALKOYAKOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara kavram öğretiminde sıklaştırılmış ve dağıtılmış denemelerle öğretimin etkililik ve verimliliklerinin karşılaştırılması The comparison of effectiveness and efficiency of distributed and massed trials instruction in teaching concepts to children with ASD
İMAN DEMİRCİRenk öğretimine yönelik hazırlanan aile eğitim programının etkililiği Effectiveness of family training program prepared for teaching colors
MURAT AKBULUTOtizm spektrum bozukluğunda koçluk sisteminin birey ve ailesi üzerindeki psikososyal rolü Psychosocial role of the coaching system on the individual and family in autism spectrum disorder
MERAM MISIR HORASANOtizmli çocuklara kaybolan nesnelerini sözel talep etme becerilerinin öğretiminde fırsat öğretiminin etkililiği Effectiveness of incidental teaching on teaching verbal demanding skills to children with autism for finding their lost objects
MÜJGAN KÖKSALYaz kamplarının otistik çocukların gelişimleri üzerine etkisi The effects of summer camps on the autistic children’s development
MUSTAFA KOYUNCUKarşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin otizmli çocuklarda iletişim becerilerinin gelişimine etkisinin değerlendirilmesi The evaluation of the effect of intensive interaction method on the development of communication skils of children with autism
METEHAN KUTLUOtizmli bireylere yabancı kişilerden korunma becerilerinin öğretiminde sosyal öykülerin yalnız sunumuyla video modelle birlikte sunulmasının karşılaştırılması A comparison of social stories with and without video modeling in teaching how to respond to lures of strangers to individuals with autism
MELİH ÇATTIKKüçük grup içinde akıllı tahtada aşamalı yardımla öğretimin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların dijital oyun ve gözleyerek öğrenme becerileri üzerindeki etkililiği Effectiveness of graduated gudance presented with smart board in small group instruction to teach digital play and observational learning skills to children with autism spectrum disorders
NAZAN TERCANOtistik çocukların rehabilitasyon çalışmalarında hippoterapinin etkileri üzerine bir araştırma A research study of the effects of hippotherapy in rehabilitation of autistic children
NURAY ÖNCÜLOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sembolik oyunların küçük grupla öğretiminde canlı modelle ve video modelle öğretimin karşılaştırılması Comparison of live modeling and video modeling on teaching symbolic plays to children with autism spectrum disorder in small groups
ÖZLEM TOPER KORKMAZEve dayalı olarak gerçekleştirilen etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programının (ETEÇOM) otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar ve anneleri üzerindeki etkililiği Effectiveness of home-based responsive teaching (RT) early intervention program on children with autism spectrum disorder and their mothers
ÖZLEM DALGIN EYİİPBilgisayar destekli etkinlik çizelgeleriyle sunulan öğretimin otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların çizelge izleme ve rol oyun becerilerini öğrenmedeki etkileri The effects of teaching process with computer-based activity schedules on the schedule following and pretend play skills of children with ASD
ÖZGÜR ÖZTÜRKSu ile yapılan terapi çalışmalarının otistik engelli çocuklar üzerindeki etkisi Effect of theraphies which are made by water for the autistic children
ÖZCAN KARAASLANEtkileşime dayalı erken eğitim programının (edep) gelişimsel yetersizliğe sahip çocuklar ve anneler üzerindeki etkililiği The effectiveness of responsive teaching early intervention program on children with developmental disabilities and their mothers
ÖZGE ELİÇİNOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara işlevsel okuma becerilerinin kazandırılmasında tablet bilgisayar aracılığı ile sunulan programın etkililiği Teaching functional reading skills to children with autism via tablet PC program
ÖMÜR GÜREL SELİMOĞLUEtkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) otizm spektrum bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri ve anne – çocuk etkileşimi üzerindeki etkililiği The efficacy of Responsive Teaching (RT) program on social interaction skills and mother – child interactions of children with autism spectrum disorder
SERAP DOĞANOtizmli spektrum bozukluğu olan çocuklara mesleklerin öğretiminde küçük grupta sunulan sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği The effectiveness of constant time delay procedure in teachng discrimination skills to chldren wth autism spectrum disorders in small group teaching instruction
SELİN DEMİRÖzel eğitim öğretmenlerinin sosyal öyküler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi Determination of the views of special education teachers about social stores
SUNAGÜL SANİ BOZKURTOtizmli çocuklara rol oyun becerilerinin öğretiminde akran ve yetişkin modelin kullanıldığı video modelin etkililiği ve verimliliği The effectiveness and efficiency of video modeling where peer and adult model used in teaching role playing skills to children with autism
SEMRA ÖZTÜRK ÖZGÖNENELOtizm tanılı kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda akran ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim programının etkililiğinin incelenmesi The examination of an education program to improve peer relationships of the autistic children integrated in classroms
TOLGA YILDIRIMSınıf içi temel tepki öğretiminin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ifade edici dil becerileri üzerindeki etkisi The effect of classroom pivotal response teaching on expressive language skills of children with autism spectrum disorder
TANYEL SÜZEROtizm spektrum bozukluğu olan bireylere cinsel istismardan korunma becerilerinin öğretiminde sosyal öykü yönteminin etkililiği Effects of socal stores on teachng protectng sklls aganst sexual abuse to individuals wth autsm spectrum dsorders
YILDIRAY KILIÇOrff yaklaşımı ile hazırlanan müzik etkinliklerinin otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere öğretiminde eş zamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği The effectiveness of teaching with simultaneous prompting for teaching to students with autism spectrum disorder of music activities prepared with orff approach
YAVUZ ERHAN KANPOLATOtistik bireylere adı söylenen giysiyi gösterme becerisinin öğretiminde bilgisayar aracılığıyla sunulan eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği The effectiveness of simultaneous prompting procedure presented by computers on teaching the skill of naming the items of clothing to individuals with autism
YEŞİM GÜLEÇ ASLANOtistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP) ev uygulaması sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi The implementation and outcomes of an intensive behavioral home intervention program (OCİDEP) for children with asd

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir