Sorting by

×
19 Temmuz 2024
Özel EğitimTez

Otizmde Özel Eğitim Uygulamaları İle İlgili Tezler

AYŞENUR ARAT ODACIYetersizlikten etkilenmiş bireylere video ile model olunarak sunulan cinsel istismardan korunma öğretim programının etkililiği Effectiveness of the education program for protection from sexual abuse provided by video as a model for the people who have been affected by incompetency
AYŞIN NOYAN ERBAŞOtizm spektrum bozukluğuna sahip olan çocukların ebeveynlerine yönelik hanen more than words eğitim programının ebeveyn ve çocuk davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi Investigation of the effect of more than words, the hanen program for parents of children with autism spectrum disorder on parental and child behaviors
AHMET FİDANÖğretmen adayları tarafından yüksek ve düşük uygulama güvenirliği ile sunulan sabit bekleme süreli öğretimin etkililik ve verimliliklerinin karşılaştırılması Comparison of effectiveness and efficiency of pre-service teacher delivered constant time delay with high and low treatment integrity
BELGİN SEVGİ İÇYÜZOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal becerilerinin gelişiminde yaratıcı drama yönteminin etkililiğinin incelenmesi Investigating the effectiveness of creative drama method in the development of social skills of children with ASD
BİLGEHAN ERENOrff yaklaşımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun giderek azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin otistik çocuklara kavram öğretmedeki etkililiği The effect of embedded teaching through the most-to-least prompting procedure in concept teaching to the autistic children in Orff-based music activities
CEM KALAYCIOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sözel uyarana tepki (intraverbal) öğretiminin ters yönlü sözel uyarana tepkinin ortaya çıkması üzerindeki etkisi The effect of intraverbal instruction on the emergence ofreverse intraverbal responses for the children with autismspectrum disorders
CANER KASAPOtizm spektrum bozukluğu olan bireylere sözel matematik problemi çözme becerisinin kazandırılmasında şema yaklaşımının etkililiği The effectiveness of schema-based approach on the gaining mathematical word problem solving skills of the individuals with autism spectrum disorder
ÇETİN ÖZBEYİletişim yetersizliği olan bireylere iletişim becerilerini kazandırmada ‘Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi’ ile yapılan öğretimin etkililiği The effectiveness of Picture Exchange Communication System (PECS) traning communation skills in children with communation disabilities was evaluated
DERYA GENÇOtistik özellikler gösteren çocuklara eşzamanlı ipucuyla öğretim ile eşzamanlı ipucuyla öğretim ve video modelle öğretimin birlikte sunulmasının etkilerinin karşılaştırılması A comparison of simultaneous prompting with and without video modeling in teaching children with autism
DENİZ TEKİNDüşünce baloncukları tekniğinin kullanıldığı ?yanlış inanç öğretim paketi? nin asperger sendromu ve yüksek işlevli otizm tanısı almış çocukların ?yanlış inanç? düzeylerine etkisi
DİLARA ECEM ALTUNOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara iki farklı hata düzeltmesi türü kullanılarak sunulan ayrık denemelerle öğretimin karşılaştırılması The comparison of discrete trial training with two different error correction procedures in teaching to children with autism spectrum disorder
EDA CÖMERTPAYAyırt etme öğretiminin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gözleyerek öğrenme becerisini öğrenmeleri üzerindeki etkililiği The effectiveness of discrimination training on acquistion of observational learning skills in children with autism spectrum disorders
EBRU UYLAŞOtizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar için geliştirilen zihin okuma becerileri öğretimi programının etkililiğinin incelenmesi The examination of the impact of the education program developed for improving mind reading skills in children with autism spectrum disorder
ESİN PEKTAŞ KARABEKİRAkıllı tahta aracılığıyla sunulan video modelle öğretimin otizmli çocuklara sosyal tepki davranışlarının öğretimindeki etkililiği Effectiveness of video modeling via smart board to teach socially expressive behaviors to children with autism
EMRE ÜNLÜAnne-babalara sunulan otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklara yönelik ayrık denemelerle öğretim programının (ADÖSEP) etkililiği Effectiveness of discrete trial teaching training program for parents of children with autism spectrum disorder
ERKAN KURNAZOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara video oyunu oynama becerisinin öğretiminde video ile kendine model olmanın etkililiğinin belirlenmesi Investigating the effectiveness of the video self-modeling on teaching video game skill for children with autism spectrum disorders
ELİF SERAY KÖYLÜOçidep’e (Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı) dahil olan otizmli bir çocuğun ilkokula uyumunun incelenmesi Investigating the adaptation of a child with autism to primary school in Oçidep (Behavioral education program for autistic children)
EMRAH GÜLBOYOtizmi olan çocukların etkinlikler ve ortamlar arası geçişlerini kolaylaştırmada hazırlayıcı videoların etkisi The effects of video priming on facilitating the transitions between the activities and environments for children with autism
ELİF TUNÇELNesne göstererek ortak dikkat başlatmanın otizmli çocuklara öğretiminde video modelle öğretimin etkililiği Effectsiveness of video modelng on teaching bids for joint attention by showong an object to children with autism
FATİH KOÇAKOtistik çocuklara hayat bilgisi dersi ailemiz teması içinde geçen kavramların öğretiminde semantik (anlamsal) kavram haritalarının kullanımının etkililiği The effectiveness of using semantic maps in teaching autistic children concepts within the topic of family in social studies classes
FATMA NESLİHAN KARAKANOtizm spektrum bozukluğu tanısı almış bir grup okul öncesi çocuğa uygulanan ortak dikkat eğitimi destek programının etkililiği The effectiveness of a joint attention support training programme applied to a group of children with autism spectrum disorder diagnosis
HÜSNE ÖZ ALKOYAKOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara kavram öğretiminde sıklaştırılmış ve dağıtılmış denemelerle öğretimin etkililik ve verimliliklerinin karşılaştırılması The comparison of effectiveness and efficiency of distributed and massed trials instruction in teaching concepts to children with ASD
GÖKHAN TÖRETKarşılıklı taklit eğitiminin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların taklit becerileri üzerinde etkililiğinin belirlenmesi Determining the effectiveness of reciprocal imitation training on imitation skills of children with autism spectrum disorders
GÖKHAN İNCEOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sözel yardım talep etme becerisinin öğretiminde fırsat öğretiminin etkililiği Effectiveness of incidental teaching requesting help to children with autism spectrum disorders
GÜLCAN TAPTIK ŞAHİNOtizmi olan çocuklara diş fırçalama becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği The effectiveness of teaching with simultaneous prompting at the teaching of the tooth brushing skill to autism children
GİZEM HEDİYE ERENOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların eşleme becerilerine yönelik eğitim materyallerinin ürün kullanıcı ilişkisi açısından tasarım kriterlerinin belirlenmesi Determining the design criteria of educational materials directed to matching skills in terms of user-product relationship of children with autism spectrum disorder
HÜLYA TIRPANÖzel eğitim sınıflarındaki otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerde istenmeyen davranışların incelenmesi Investigation of undesirable behaviors in students with autism spectrum disorder in special education classes
GÜLTEKİN YAMANOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara matematik becerilerinin öğretimi için bir mobil uygulamanın geliştirilmesi ve bu uygulamanın etkililiğinin değerlendirilmesi Development of a mobile application for teaching math skills to children with autism spectrum disorder (ASD) and evaluation of the effectiveness of the application
HATİCE BİLMEZOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara ortak dikkate tepki verme becerisinin öğretimi Teaching responding to joint attention bids to children with autism spectrum disorders
HANDE CEMİLE SENERMANErken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocuklarda uygulanan tedavi ve eğitim yöntemlerinin semptomların düzelmesine etkisinin değerlendirilmesi The evaluation of cure and education methods through symptom improvement on autism spectrum disorder diagnosed in early childhood period
HATİCE AKGÜLOtizmli çocuklara fotoğraflı etkinlik çizelgesi takip etme becerisi kazandırma Teaching children with autism to use photographic activity schedules
İSMAİL GÜLŞENEtkinlik çizelgeleri ve replikli öğretim yoluyla otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sözel iletişim başlatma becerisi kazandırma Gaining the ability to start verbal communication for children with autism spectrum disorders through activity schedules and scripts and script-fading
MÜZEYYEN MERALEtkinlik çizelgelerinin otizm spektrum bozukluğu olan ergenlere telefon aracılığı ile yardım isteme ve telefonda sunulan karmaşık yönergeleri yerine getirme becerilerinin öğretiminde etkililiği The effectiveness of the activity schedues in the teaching of the characteristics of the characteristics of the characteristics of the associated discrete disturbance
MUSTAFA KOYUNCUKarşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin otizmli çocuklarda iletişim becerilerinin gelişimine etkisinin değerlendirilmesi The evaluation of the effect of intensive interaction method on the development of communication skils of children with autism
MELİH ÇATTIKKüçük grup içinde akıllı tahtada aşamalı yardımla öğretimin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların dijital oyun ve gözleyerek öğrenme becerileri üzerindeki etkililiği Effectiveness of graduated gudance presented with smart board in small group instruction to teach digital play and observational learning skills to children with autism spectrum disorders
MERAM MISIR HORASANOtizmli çocuklara kaybolan nesnelerini sözel talep etme becerilerinin öğretiminde fırsat öğretiminin etkililiği Effectiveness of incidental teaching on teaching verbal demanding skills to children with autism for finding their lost objects
MEHMET YAVUZOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara ev içi becerilerin öğretiminde videoyla model olma ile videoyla ipucu yöntemlerinin etkililiğinin ve verimliliklerinin karşılaştırılması Comparing effectiveness and efficiency of video modeling and video prompting methods in teaching chldren with autism spectrum disorder how to make cheese toast and tea with bags
METEHAN KUTLUOtizmli bireylere yabancı kişilerden korunma becerilerinin öğretiminde sosyal öykülerin yalnız sunumuyla video modelle birlikte sunulmasının karşılaştırılması A comparison of social stories with and without video modeling in teaching how to respond to lures of strangers to individuals with autism
MEHMET OĞUZ GÜNŞENOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda basılı ve elektronik ortam metinlerinin okuduğunu anlama becerilerine etkileri Effects of printed and electronic texts on reading comprehension skills in children with autism
MEBRULE ÖĞRETİCİDoğrudan ve dolaylı tercih değerlendirmesiyle belirlenen pekiştireçlerin otizmli çocukların etkinlikle ilgili olma davranışları üzerindeki etkisi The effectof reinforcements defined by direct andindirect preference evaluation above behaviour of beingrelated to activity
NURAY ÖNCÜLOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sembolik oyunların küçük grupla öğretiminde canlı modelle ve video modelle öğretimin karşılaştırılması Comparison of live modeling and video modeling on teaching symbolic plays to children with autism spectrum disorder in small groups
NERGİZ KOÇARSLANOsb (Otizm spektrum bozukluğu) tanısı almış bireylere, ıpad yoluyla, fotoğraflar hakkında sohbet etmeyi öğretmede replikli öğretimin etkililiği The effectiveness of the scripts and script fading procedure on teaching conversational skill about photographs via ipad to individuals with autism
ÖZLEM TOPER KORKMAZEve dayalı olarak gerçekleştirilen etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programının (ETEÇOM) otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar ve anneleri üzerindeki etkililiği Effectiveness of home-based responsive teaching (RT) early intervention program on children with autism spectrum disorder and their mothers
SERAP DOĞANOtizmli spektrum bozukluğu olan çocuklara mesleklerin öğretiminde küçük grupta sunulan sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği The effectiveness of constant time delay procedure in teachng discrimination skills to chldren wth autism spectrum disorders in small group teaching instruction
SEVCAN KAPTANOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara video modelle öğretim yöntemiyle sosyodramatik oyun öğretimi Teaching sociodramatic plays to children with autism spectrum disorder through video modeling
ŞERİFE ŞAHİNOtizmli çocuklara toplumsal uyarı işaretlerinin öğretiminde geleneksel ve gömülü öğretimle sunulan sabit bekleme süreli öğretimin etkililik ve verimliliklerinin karşılaştırılması A comparison of the traditionally presented constant time delay intruction and constant time delay instruction with embedded teaching on teaching community alert signs to children with autism spectrum disorders
UFUK ÖZDEMİR‘Ufuk Özdemir Okumanın Rengi’ programının osb’li çocuklarda okuma becerilerine etkisi ‘The effect of the programme ‘Ufuk Özdemir the colour of reading’ on reading skills of children with asd
ZEKERİYA ALPEREN SAĞDIÇOtizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yüz ifadelerini tanımanın öğretiminde ayrık denemelerle öğretim ile sanal gerçeklik gözlüğü ile öğretimin etkililiğinin karşılaştırılması A comparison of discrete trial teaching and virtual reality glasses teaching effectiveness in teaching facial expressions to students with autism spectrum disorder

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir