Sorting by

×
Otizmde Tanı ve Değerlendirme Araçları Üzerine Yapılan Tezler
AYŞE ALPTEKİNSelçuk Cinsel Gelişim Ölçeği (36-72 ay)’nin geliştirilmesi ve 48-72 ay yetersizliği olan çocuklarda cinsel gelişimin incelenmesi Development of Selçuk Sexual Development Scale (36-72 months) and examination of sexual development in children with disabilities for 48-72 months
ASLI YİĞİTOtizm spektrum bozukluğu tanısı olan 0-12 yaş aralığındaki çocukların bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında psiko eğitimsel profili (Pep-r) kullanım etkililiğinin incelenmesi Examining the effectiveness of using psychoeducational profile (Pep-r) on preparation and application of individualized education programs of 0-12-year-old children diagnosed with autism spectrum disorder
ASLI YIKGEÇA validitity study of the modified checklist for autism in toddlers (m-chat) on a Turkish sample Değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeğinin Türk örneklemi üzerinde geçerlik çalışması
BAHADIR İNANOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için sosyal iletişim kontrol listesi’nin Türkçeye uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışması Turkish adaptation and validity-reliability study of the revised social communication checklist for children with autism spectrum disorder
BANU DEĞİRMENCİOĞLUİlk kez geliştirilecek olan dokuz eylül zihin teorisi ölçeğinin (DEZTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması Reliability and validity study of dokuz eylül theory of mind index
BURCU BEŞİROĞLUThe psychometric properties of the children’s social understanding scale-short form among children with autism spectrum disorder Çocukların Sosyal Anlayış Ölçeği-kısa formunun psikometrik özelliklerinin otizmli çocuklar üzerinden incelenmesi
BÜLENT KARAİstanbul’da yaygın gelişimsel bozuklukların tanısında M-CHAT testinin geçerliliği The validity of M-CHAT test for pervasive developmental disorders in Istanbul
ELİF ÇETİNOĞLUOtizm spektrum anketi-ergen versiyonu Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması The validity and reliability study of the autism spectrum quotient-adolescent version Turkish form
FERHAT YAYLACIOtizm spektrum bozukluğunun klinik tanısında DSM-IV-TR ve DSM-5 tanı sistemlerinin karşılaştırılması The comparison of DSM-IV-TR and DSM-5 diagnostic classifications in the clinical diagnosis of autistic spectrum disorder
GÖZDE VATANSEVERSomatik duyusal hassasiyet ölçeği geliştirilmesi Development of somatosensory sensitivity scale
KÜBRA YILMAZZarar verici sosyal davranışlar ölçeğinin puanlayıcılar arası güvenirliğinin klasik test kuramı ve genellenebilirlik kuramına göre karşılaştırılması Comparison of interesting reliability of damage social behavior scale according to classical testing theory and generalization theory
MEDA KONDOLOTOtizm spektrum bozukluklarının tanısında M-CHATt (Modified checklist for autism in toddlers) tarama testinin geçerlilik-güvenilirliği, kayseri’de 18-24 aylık çocuklarda otizm spektrum bozukluklarının sıklığı ve etiyolojide bazı çevresel faktörlerin rolü Validity and Reliability of the M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) in Autism Spectrum Disorders, prevalence of Autism Spectrum Disorders in Kayseri for children aged 18-24 months and etiologic role of some environmental toxins
MÜGE DURALIOĞLUYaygın gelişimsel bozukluğa sahip çocuklarda ‘çocuğun dikkatini değerlendirme ölçeğinin’ uygulaması: İstanbul Avrupa Yakası örneği Children with pervasive developmental disorder ‘the child’s attention rating scale’ application: Example of Istanbul Europen Side
MERVE ALTINTAŞÇocuklar İçin Zihin Kuramı Test Bataryası’nın 4-5 yaş Türk çocuklarına uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması Theory of Mind Task Battery to adaptation validity and reliability for 4-5 years old Turkish children
MERVE ÖZBAKIRDuyusal İşlemleme Ölçeği Ev Formunun Türkiye koşullarına uyarlanması Adaptation of sensory processing measure home form to Turkey
NIVART KARİN ATAOĞLUOyun Alanı Gözlem Kontrol Listesi’nin dilsel eşdeğerlik,geçerlik ve güvenirlik çalışması Study on the linguistic equivalence, validity and reliability of the Playground Observation Checklist
ONUR ÖZDEMİROtizm davranış kontrol listesi Türkçe versiyonu geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Reliability and validity studies of the Turkish version of autism behavior checklist
SELMA BATUMOtizm spektrum bozukluğuna (OSB) yönelik toplumsal tutumlar ölçeği’nin Türkçe uyarlaması ve öğretmenlerin OSB’ye yönelik tutumlarının değerlendirilmesi Adapting the scale of attitudes towards autism spectrum disorders (ASD) for Turkish and evaluating the attitudes towards ASD of teachers
SEDA TOPÇUÇocuklarda otizm spektrum bozukluğunun M-CHAT (modified checklist for autism in toddlers/ değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği) ve TIDOS (three-item direct observation screen/ üç maddelik direk gözlemsel tarama) tarama testleri ile değerlendirilmesi Çocuklarda otizm spektrum bozukluğunun M-CHAT (modified checklist for autism in toddlers/ değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği) ve TIDOS (three-item direct observation screen/ üç maddelik direk gözlemsel tarama) tarama testleri le değerlendirilmesi
SİLA YÜCE ÇITIRYaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerde otizm spektrum anketi (OSA)geçerliğinin gösterilmesi Validity of autism spectrum quotient for individuals with pervasive development disorder
SEÇİL İNCEKAŞÇocukluk otizmini derecelendirme ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması The study for the validity and the reliability of the childhood autism rating scale- Turkish version
ŞULE ÜNALİletişim Becerileri Kontrol Listesi-ıı’nin (CCC-2) Türkçeye uyarlama çalışması Adaptation Of Children Communication Checklist Second Edition (CCC-2) into Turkish
ŞEFİKA YÜZSEVERMutual information based feature selection for acoustic autism diagnosis Akustik otizm teşhisi için ortak bilgiye dayalı öznitelik seçimi
UFKUN DİKMENOtistik davranış kontrol listesi ve değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği’nin otistik çocukları belirleme yönünden karşılaştırılması Comparison of autism behavior checklist and modified checklist for autistic toddlers with respect to the efficacy of detecting the autistic symptoms
VEYSEL AKSOYEğitsel planlama için otizm tarama araçları (ASIEP-3)’nın psikometrik niteliklerinin belirlenmesi: Türkiye örneği Determination of the psychometric properties of autism screening instrument for educational planning (ASIEP-3): The case of Turkey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir