Sorting by

×
14 Haziran 2024
Kitap

Özel Eğitim

Editör: Yrd. Doç. Dr. Veysel AKSOY

”Bu kitap Yüksek Öğretim Kurumunun özel eğitim alanında yaptığı son değişikler doğrultusunda belirlenen Özel Eğitim ders içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Hedefi yeni programda okutulacak olan Özel Eğitim dersine kaynak teşkil etmektir. Var olan özel eğitim kitaplarında yer alan birçok yetersizlik türüne bu kitapta yer verilmemiştir. Bunun nedeni YÖK’ün yeni içerik tanımında ayrıca bir ders olarak okutulan yetersizlik türlerinin özel eğitime giriş dersi içeriğinde yer almamasıdır. Bunların yerine daha önceki programda ayrı bir ders olan ve yeni programda yer almayan engellilere yönelik tutumlar gibi konular bu kitapta bir ünite olarak yer almaktadır. Diğer içerikler de aynı içerik tanımına göre oluştu- rulmuştur.

Bu kitap çalışmasında ülkemizde özel eğitim alanında var olan akademik birikimi olabildiğince kapsamlı bir biçimde yansıtmak amacıyla dokuz farklı üniversitede görev yapan özel eğitim alan akademisyeninin yazdıkları üniteler yer almaktadır. İlk ünitede özel eğitimde temel kavram ve tartışmalara yer verilmiştir. İkinci ünitede dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler, üçüncü ünitede fizik- sel yetersizliği ve süreğen hastalıkları olan öğrenciler, dördüncü ünitede duygu ve davranış bozuklukları olan öğrenciler ve beşinci ünitede çoklu yetersizliği olan öğrencilere ilişkin bilgiler sunulmuştur. Kitabımızın altıncı ünitesi artık özel eği- timin tartışmasız önemli konularından kabul edilen ekip çalışmasına ayrılmıştır. Yedinci ünitede bugüne değin özel eğitim alan kitaplarında kendisine çok fazla yer bulmamış olmasına rağmen uluslararası alanda özel eğitimin önemli tartışma ko- nusu olan bilimsel dayanaklı uygulamalara ilişkin etkili ve değerli bir derleme su- nulmuştur. Kitabımızın sekizinci ünitesi özel eğitimde merkezi bir rolü olan özel gereksinimli çocuk ailelerini konu almaktadır. Dokuzuncu ünitede yukarıda da anıldığı gibi eski programda müstakil bir ders olarak okutulan engellilere yönelik tutumlar konusu olabildiğince geniş bir üniteyle özetlenmeye çalışılmıştır. Kitabımızın son ünitesi olan onuncu ünitede ise özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetler ve yasal haklar konusu işlenmiştir.”

BÖLÜMLER VE YAZARLARI

EDİTÖR: Yard. Doç. Dr. Veysel AKSOY

  1. Özel Eğitimde Temel Kavramlar Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU/Karadeniz Teknik Üniversitesi
  2. Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler Arş. Gör. Ceyhun SERVİ/İnönü Üniversitesi
  3. Fiziksel Yetersizlikleri ve Süreğen Hastalıkları Olan Öğrenciler Yard. Doç. Dr. Ceyda TURHAN/Uludağ Üniversitesi
  4. Duygu ve Davranış Bozukluğu Olan Öğrenciler Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZDEMİR/Marmara Üniversitesi
  5. Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler Yard. Doç. Dr. Müzeyyen Eldeniz ÇETİN/Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  6. Özel Eğitimde Ekip Çalışması ve Özel Eğitim Ortamları Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  7. Özel Eğitimde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar Doç. Dr. Salih RAKAP/Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  8. Özel Gereksinimli Çocuk Aileleri ve Özellikleri Yard. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ/Ege Üniversitesi
  9. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlar Yard. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ/Ege Üniversitesi
  10. Özel Gereksinimli Bireylere Sunulan Hizmetler ve Yasal Haklar Yard. Doç. Dr. Funda AKSOY/Anadolu Üniversitesi

Kitap Satın Almak :

https://www.pegem.net/kitabevi/202604-Ozel-Egitim-kitabi.aspx

Kaynak : https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/832018175120pdf%201%20-%20TANITIM.pdf

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir