Sorting by

×
Özel Eğitim

Editör: İbrahim H. DİKEN

”Özel Eğitim” adlı bu kitap özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve onlara sunulacak özel eğitim hakkında bilgiler içermektedir. 

Kitap, özel eğitim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen uzmanlar ve anne-babalara ışık tutabilecek niteliktedir. Özel eğitimde başucu kitabı olacak nitelikteki bu kitabın hedef kitlesi öğretmen adayları ve öğretmenler olup kitap toplam on beş üniteden oluşmaktadır. İlk altı ünitede genel anlamda özel eğitim ve erken çocuklukta özel eğitim alanı, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin kaynaştırılması ve kaynaştırma ortamlarında sunulan öğretimin bireyselleştirilmesi ve işbirliği gibi konular üzerinde durulmaktadır. Diğer dokuz ünitede ise öğretmen adaylarımızın okullarımızda sıklıkla karşılaşacağı, hâlen öğretmenlik yapan öğretmenlerimizin öğretim sunduğu özel eğitime gereksinim duyan öğrenci grupları anlatılmaktadır. Kitabın hem öğretmen adaylarımızı ve öğretmenlerimizi hem de diğer uzman ve anne-babaları aydınlatıcı ve yararlı bilgilerle donatması,kitabın editörünü ve yazarlarını mutlu edecektir

Kitabın ana hedefi, okuyucuyu farklı özel eğitim gereksinimi olan öğrenci- ler ve bu öğrencilerin eğitsel süreçleri hakkında güncel bilgiler ile donatmaktadır. Böyle güncel, donanımlı ve nitelikli bir kitabı ortaya çıkarmak için kitaba alanında uzman 5 farklı üniversiteden 14 akademisyen katkıda bulunmuştur. Kitap top- lam 15 üniteden oluşmaktadır. İlk beş bölüm özel eğitime gereksinimi olan öğ- rencilerin eğitsel süreçleri hakkında genel bilgiler içeren üniteleri kapsamaktadır. Birinci ünite, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve özel eğitim süreci hak- kında, bilgiler sunarken; ikinci ünite, özel eğitimde değerlendirme hakkındadır. Üçüncü ünite, bireyselleştirilmiş eğitim programı ve öğretimin bireyselleştirilmesi konusunda okuyucuyu bilgilendirmekte; dördüncü ünite, kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler hakkındaki ünitelere geçmeden önce ise, beşinci ünitede özel eğitimde farklı tür- de özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler anlatılmaktadır. Altıncı ünite zihinsel yetersizliği, yedinci ünite işitme yetersizliği, sekizinci ünite görme yetersizliği, do- kuzuncu ünite fiziksel/süreğen hastalığı olan öğrenciler hakkında güncel bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, onuncu ünite dil ve konuşma bozukluğu, onbirinci ünite öğrenme güçlüğü, onikinci ünite duygu davranış bozukluğu, onüçüncü ünite otistik bozukluğu, ondördüncü ünite çoklu yetersizliği olan öğrenciler hakkında bilgiler sunarken; onbeşinci ünite, üstün zekâlı öğrencileri kapsamaktadır.

BÖLÜMLER ve YAZARLARI

1. BÖLÜM Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitimde Temel Kavramlar

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar Kimlerdir?

Etiketleme ve Kullanılan Dil

Özel Gereksinimi Olan Öğrenci Sayısı Nedir?

Özel Eğitim Nedir?

Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Ne Kadarı Özel Eğitim

Hizmetlerinden Yararlanabilmektedir?

Üstünlere Sağlanan Destekler

Sınıflandırma

Özel Eğitim Personeli

Özel Eğitimde Yasal Düzenlemeler

Özel Eğitimin Dünü, Bugünü ve Özel Eğitimde Geleceğe

İlişkin Eğilimler

2. BÖLÜM. Özel Eğitimde Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürsel,  Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi

Özel Eğitimde Değerlendirme

Değerlendirme Sürecinin Adımları / Amaçları

Değerlendirme İlkeleri

Değerlendirme Türleri

Öğrenci Başarılarının Değerlendirilmesinin Yasal Dayanakları

Sınav Uyarlamaları 

Alternatif Değerlendirme

3. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi Prof. Dr. Tevhide Kargın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (Bep) Hazırlama

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nedir?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hangi Öğrenciler İçin Hazırlanır?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimler Tarafından Hazırlanır?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının İçeriğinde Neler Yer Alır?

İzleme ve Değerlendirme

Öğretimin Bireyselleştirilmesi Öğretimin Bireyselleştirilmesi Ne Demektir?

Hangi Öğrenciler İçin Öğretim Bireyselleştirilir / Uyarlanır?

Öğretimin Bireyselleştirilmesi Neden Gereklidir?

Öğretimin Bireyselleştirilmesi Neleri İçerir?

4. Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri
Prof. Dr. E. Sema Batu, 
Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Kaynaştırmayla İlgili Yasal Düzenlemeler

Kaynaştırma Sınıfında Bulunması Gereken Unsurlar

Kaynaştırmada İşbirliği Yapacak Ekip Çalışanları

Uzmanlar Arası İşbirliği

Aile Eğitimi Prof. Dr. Arzu Özen, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Çocuğun Eğitimine Ailenin Katılımının Önemi

Özel Gereksinimli Çocuğun Doğumuyla Aile Tepkilerinin Evreleri

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Yapması Gereken Ek Sorumluluklar

Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Kişiler Arası İletişim Becerileri

Okul İletişiminin Sağlanması

Ailenin Sınıfa Katılımı

Ailenin Ev Ortamında Çocuğunun Eğitimine Katılımı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Doç. Dr. İlknur Çifci Tekinarslan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Zihinsel Yetersizliğin Tanımı

Zihinsel Yetersizliğin Sınıflandırılması

Zihinsel Yetersizliğin Tanılanması / Değerlendirilmesi

Zihinsel Yetersizliğin Yaygınlığı

Zihinsel Yetersizliğin Nedenleri

Zihinsel Yetersizliği Önleme Çalışmaları

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özellikleri

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Öğretim Ortamlarıve Programları

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Öğretim
Yöntem ve Teknikleri

Öğretmenlere Öneriler

İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler Doç. Dr. Hasan Avcıoğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İşitme Kaybı Tanımı

İşitme Süreci

İşitme Kaybının Tipleri

İşitme Kaybının Dereceleri

Yaygınlık İşitmezlik Nedenleri.

İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özellikleri

İşitme Yetersizliği Olan Çocukların Değerlendirilmesi

İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimi

Etkili Öğretimsel Stratejileri Kullanma

İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin Tavsiye Edilen Eğitsel Uygulamalar

Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürsel, Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Görme Yetersizliğinin Tanımı ve Sınıflandırılması

Yaygınlık .

Gözün Yapısı ve İşleyişi

Görme Yetersizliğinin Nedenleri

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özellikleri

Dil Gelişimi

Görme Yetersizliği Olan Öğrencileri Değerlendirme

Öğretim ve Hizmetlerin Planlanması.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarını Planlama

Öğretim Süreçlerinde Uyarlamalar

Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin Eğitim Ortamları

Öğrencilerin İlerlemelerini Değerlendirme

Fiziksel Yetersizliği / Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi H. Hakan Uysal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

Tanım

Nedenler

Tanılama / Değerlendirme

Sınıflandırma

Yaygınlık .

Özellikler

Teknoloji

Günlük Yaşamda Protez, Ortez ve Adaptif Cihazlar

Öğretmenlere Öneriler

Bölüm 10:Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler
Prof. Dr. İlknur Maviş, 
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

İletişim, Dil ve Konuşma: Tanımlar

Dil ve Konuşma Sorunlarının Yaygınlığı

İletişim Sorunları

Konuşma Bozuklukları

Dil Bozuklukları

Dil Bozukluklarının Sınıflandırılması

Okullarda Dil ve Konuşma Bozukluklarının Tanılanma ve Değerlendirilmesi

Müdahale Yöntemleri

Okullarda Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi 

Bölüm 11: Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler
Prof. Dr. Rüya Güzel Özmen, 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Öğrenme Güçlüğünün Tanımlanması

Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri

Tanılama

Öğrenme Güçlüğünü Belirlemede Kullanılan Ayırıcı Ölçütler

Ülkemizde Öğrenme Güçlüğünün Tanılanması

Yaygınlık

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Özellikleri

Etkili Öğretim Yöntemleri

Okul Öncesi Dönemde Öğrenme Güçlüğü Gösteren Öğrencilere

Sunulacak Destekler

Okul Döneminde Öğrenme Güçlüğü Gösteren Öğrencilere
Sunulacak Destekler

Genel Eğitim Sınıflarında Bulunan Öğrenme Güçlüğü Olan
Öğrencileri Desteklemek İçin Yapılacak Öğretimsel Düzenlemeler

Bölüm 12: Duygu Davranış Bozukluğu Olan Öğrenciler
Prof. Dr. Selda Özdemir, 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tanım

Nedenler

Tanılama / Değerlendirme

Yaygınlık Özellikler

Bilimsel Dayanaklı Müdahale Yöntemleri

Öğretmenlere Öneriler

Bölüm 13: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Öğrenciler
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, 
Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Giriş: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Kısa Bir Tarihçe

Tanım

Yaygınlık

Nedenler

Özellikler

Tıbbi ve Eğitsel Değerlendirme, Yerleştirme

OSB Gösteren Öğrencilere Etkili Öğretim Sunma Stratejileri

Sınıfında OSB Gösteren Öğrenci Bulunan Öğretmenlere İpuçları

Bölüm 14: Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler
Prof. Dr. Hakan Sarı, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Çoklu Yetersizlik Nedir?

Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yaygınlığı

Çoklu Yetersizliğin Nedenleri

Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özellikleri

Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesindeki Roller

Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler Nasıl Eğitim Alabilirler?

Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Stratejiler

Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitiminde Yaklaşımlar

Bölüm 15: Üstün Zekâlı Öğrencilerin Eğitimi
Prof. Dr. Uğur Sak, 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Üstün Zekâ Tanımları

Üstün Zekâ Kuramları

Erken Çocukluk Yıllarında Üstün Zekâlı Çocuk

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Tanılanması

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Eğitimlerinde Öğretim Stratejileri 

Satın Almak İçin :

https://www.pegem.net/kitabevi/10331-Ozel-Egitime-Gereksinimi-Olan-Ogrenciler-ve-Ozel-Egitim-kitabi.aspx

Kaynak : https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1432019083538Pages%20from%20baski.onay.%20ÖZEL%20EĞİTİM.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir