Sorting by

×
Temel Yapı Taşları

Çeviri Editörü: Yrd. Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu

” Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde Temel Yapı Taşları ki- tabını ayrıntılı olarak incelediğinizde, kitabın özel gereksinimli çocukların okul öncesi sınıflara katılımını artırmak amacıyla kullanılabilecek bir yapı sunduğunu göreceksiniz. Kitabın yazarları bu yapıyı Temel Yapı Taşları (Building Blocks) adını verdikleri bir sistem içinde ele almaktadırlar. Yazarlar bu sistemi kanıta-dayalı uy- gulamalara ve okul öncesinde kaynaştırma / bütünleştirme ve etkili erken eğitim uygulamaları konusundaki araştırmalara dayandırmaktadırlar. Bu sistem, bir ço- cuğun bireysel öğrenme hedeflerini karşılama konusunda problem ortaya çıktığı zaman öğretmenlerin, sınıftaki sorunları belirlemelerine ve çocuğun gelişim ve öğrenmesini kolaylaştıracak stratejileri planlamalarına yardım etmek için tasar- lanmıştır. Temel Yapı Taşları sistemi, öğrenme hedeflerini karşılayamayan ya da çocuğun veya diğerlerinin öğrenmesini kesintiye uğratan aşırı davranışlar sergi- leme gibi tekrarlanan problem davranışlar sergileyen her çocuk için uygundur. Bu sistem ayrıca özel eğitim hizmetlerine uygunluğu belirlenen ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı olan özel gereksinimli çocuklarla da kullanılabilmektedir.

Temel Yapı Taşları sistemi dört bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler ardışık olarak sıralı bir sistem içinde yer almaktadır. İlk bileşen olan “yüksek-nitelikli erken çocukluk programı” sistemin temelini oluşturmaktadır. Sınıfın niteliği, çocuk çıktıla- rıyla doğrudan ilişkili olduğu için, özel gereksinimli olsun ya da olmasın tüm çocuklar için çok önemli görülmektedir. Temel Yapı Taşları sisteminde müfredat değişiklikle- ri, gömülü öğretim fırsatları ve çocuk-odaklı öğretimsel stratejiler gibi özelleştirilmiş uygulamalar, yüksek-nitelikli bir erken çocukluk programının temelleri üzerine inşa edilmektedir. İkinci bileşende yer alan “müfredat değişiklikleri” çocuğun katılımını sağlamak ya da en üst düzeye çıkarmak için var olan sınıf etkinlikleri ve materyalleri farklılaştırmayı içermektedir. Bu bileşende öğretmenlere sınıftaki özel gereksinim- li çocukların katılımını artırmak için sınıf etkinliklerinde, rutinlerinde ve öğrenme köşelerinde ne tür değişiklikler ve uyarlamalar yapabileceklerine ilişkin öneriler ve örnekler sunulmaktadır. “Gömülü öğretim fırsatları” olarak adlandırılan üçüncü bi- leşende, öğretmenlerin, olağan sınıf etkinliklerine ve rutinlere, önceden planladıkla- rı fırsatları gömerek çocukların öğrenmelerini artırabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu bileşen kapsamında da öğretmenlere gömülü öğretim fırsatlarının planlanmasından değerlendirilmesine kadar uygulamanın her aşaması için önerilere ve örneklere yer verilmektedir. Son bileşen olan “çocuk-odaklı öğretimsel stratejiler” ise, çocuğun bi- reysel hedefleriyle eşleşen öğrenme fırsatlarının belirlenmesi ve belirli beceri, davranış ya da kavramları öğretmek amacıyla planlı, tutarlı ve sistematik öğretim sunulmasını içermektedir. Bu aşama sistemde son sırada yer almakta ve sadece müfredat değişik- likleri ya da gömülü öğretim fırsatlarının yetersiz kaldığı beceri, davranış ya da kav- ramlar ortaya çıktığında işe koşulmaktadır.

Kitapta Temel Yapı Taşları sisteminde yer alan bileşenlere ek olarak, bütün erken öğrenme programlarının başarılı olması için önemli olduğu belirtilen dört müfredat içerik alanı tanımlanmıştır. Bunlar; bağımsız sınıf davranışları, erken okuryazarlık, arkadaşlıklar ve sosyal ilişkiler ile gelişimsel olarak uygun sınıf dav- ranışlarıdır. Yazarlar bu alanların, hem özel gereksinimli çocuklar için özellikle problemli olabilmesi, hem de tüm küçük çocuklar için başarılı çıktılarla ilişkili olması nedeniyle yetersizlikleri olan çocuklar için ele alınmasının hayati önem taşıdığını belirmektedirler. İlgili bölümlerde kuramsal bilgilerin yanı sıra bu alanları desteklemek amacıyla kullanılabilecek önerilere ve öğretimsel strateji örneklerine de yer verilmektedir.”

  1. Temel Yapı Taşları Sisteminin Kullanımı (Çeviren: Arş. Gör. Fadime İşcen Karasu)
  2. Öğretim Stratejileri (Çeviren: Arş. Gör. Şeyda Demir)
  3. Temel Yapı Taşları Sistemine İlişkin Önemli Konular (Çeviren: Arş. Gör. A. Emel Sardohan Yıldırım)

Kitabı Satın Almak İçin :

https://www.pegem.net/kitabevi/153022-Ozel-Gereksinimli-Okul-Oncesi-Cocuklarin-Ogretiminde-Temel-Yapi-Taslari-CD-li-kitabi.aspx

Kaynak : https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1922014103304Pages%20from%20Yapı%20Taşları%20BASKI.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir