Sorting by

×
AHMET SANSİBütünleşik fiziksel aktivite programının otizm spektrum bozukluğu olan ve olmayan çocukların motor beceri, sosyal beceri ve tutumları üzerindeki etkilerinin incelenmesi An analysis of the inclusive physical activity program on the motor and social skills and attitudes of children with and without the autism spectrum disorder
AYCAN AKFİDANOtizm’de görülen duyusal bozuklukların gelişim basamaklarına olan etkisi The effects of development steps to the be sensory disorders in autism
BEKİR ERHAN ORHANUyarlanmış fiziksel aktivitelere katılan otizm spektrum bozukluğu olan bir bireyin davranış problemlerindeki değişimlerin incelenmesi Investigation of changes in the behavior problems of an individual with autism spectrum disorder participating in adapted physical activities
BABAK KASHEFIMEHROtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda moho modeline göre duyu algı bütünleme tedavisinin incelenmesi Investigating sensory integration treatment in asd children in moho model
BİRCAN KAVLAKOtizmli çocuklara uygulanan düzenli fiziksel aktivite programının bazı motorik özelliklere etkisi The effect of regular physical activity programs applied to children with autism on some motor features
BEKİR ERHAN ORHANOtizmde hareket eğitiminin sosyal beceriler üzerindeki etkisi The effects of movement educaton upon socal sklls n autsm
BURAK SAĞIRKAYATemel motor becerilerini kullanabilen otizm özelliği gösteren çocuklarda iletişim becerilerinin geliştirilmesinde Orff-Schulwerk yönteminin kullanımı The usability of the Orff-Schulwerk method regarding the development of communication skills among the children with autism property who are capable of using the basic motor skills
CANSU ODABAŞEğitilebilir otizmli çocuklarda düzenli spor eğitiminin bireysel beceriler üzerine etkilerinin incelenmesi Examine the effects on invidiual skills of children with autism in regular sports training
CAHİDE ELALTUNKARA16 haftalık spor eğitiminin otizmli çocuklarda temel motor becerileri üzerine etkisi The effects of 16 week sports training on autistic child children’s physicalabilities
CEYDA CEYHUN ATABAYCANRekreasyonel faaliyet olarak sporun otizmli çocuklarda sosyal iletişime yönelik etkileri Effects of sport as recreational activity on social communication in children with autism
CANER ÖZBÖKEOtizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş bireylerin (13-18 yaş) motor performans, fiziksel uygunluk ve yaşam kalitelerinin incelenmesi Examination of motor performance, physical fitness and life qualities of individuals (13-18 years old) with autism spectrum disorder
ERKAN YARIMKAYAAkran aracılı uyarlanmış fiziksel aktivitelere katılan otizm spektrum bozukluğu olan bir bireyin iletişim becerilerindeki değişimlerin incelenmesi An investigation of the changes in the communication skills of an individual with autism spectrum disorder participating in peer mediated adapted physical activities
EBRU KARACAREbeveynlerin bakış açısından otizmli çocukların fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi Investigation of factors on physical activity participation of children with autism from perspective of parents
FATİH IŞIKSporun otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklara ve ailelerine etkisi konusunda ebeveynlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi Evaluation of the VIEWS of the parents about the effect of sports on children with autism spectrum disorder and their families
GÖZDE VATANSEVERSomatik duyusal hassasiyet ölçeği geliştirilmesi Development of somatosensory sensitivity scale
GÜVEN BERİGEL04 – 06 yaş grubu otizmli çocuklarda spor aktivitelerinin öz bakım, ince – kaba motor ve dil bilişsel gelişimine etkilerinin incelenmesi Examination of the effects of the sport activities on cognitive deveplopment of personal care, fine – gross motor and language for 04-06 age group children with authism
HULUSİ ALPOtistik çocuklarda görülen davranış problemlerinin azaltılmasında hareket eğitimi ve fiziksel aktivitelerin ilişkisi Correction of behavior problems in children with autism education and physical activity relationship of action
HALİL SAROLUyarlanmış rekreasyonel fiziksel aktivitenin otizmli bireylerin yaşam kalitesine üzerine etkisi The effects of adapted recreational physical activity on the life quality of individuals with autism
LEYLA KAYASpor dersi alan otizm spektrum bozukluğu olan çocukların, ebeveynlerinin yaşam kalitesinin araştırılması. Research on quality of life of parents of children with autism spectrum disorders who attend sport lessons
MEHMET YANARDAĞOtistik çocuklarda farklı egzersiz uygulamalarının motor performans ve stereotip davranışlar üzerine etkileri Effects of the different exercise training on motor performance and stereotypical behaviors of children with autism
MELİHA UZUN DÖNMEZOtizmli çocukların yaşam kalitesinde hippoterapinin etkisinin incelenmesi: Terapötik rekreasyon uygulaması Investigation of hippotherapy’s effect on the life quality of children with autism: Application of therapeutic recreation
MUSTAFA TAŞKINOtizmli çocuklara yaptırılan fiziksel aktivite programlarının karakteristik davranışlarına etkilerinin belirlenmesi The effects of physical activity programs for autistic children on their characteristic behavior
ÖZGE EROtizmli çocuklarda hareket eğitimi ve eğitsel oyun ile yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi Examination of the relationship between the quality of life and the movement education and educational game for children with autism
ÖZGE SAVAHİL5-10 yaş arası otizmli çocuklarda ince motor becerilerinin reaksiyon zamanı ve hareket hızına etkisinin incelenmesi 5-10 yaş arası otizmli çocuklarda ince motor becerilerinin reaksiyon zamanı ve hareket hızına etkisinin incelenmesi
PINAR BAŞAR ŞENYILMAZOtizm spektrum bozukluğu ve down sendromu olan bireylerde oral motor beceriler ve beslenme problemlerinin incelenmesi The investigation of oral motor skills and feeding problems in individuals with autism spectrum disorder and down syndrome
REMZİ GÜLEÇGelişim problemi olan 2-6 yaş çocuklarda duyu-motor algı ve hareket eğitiminin gelişim alanları ile duygu ve davranış problemlerine etkisi The effects of sensory-motor perception and movement training in 2-6 years old children with developmental problem on the fields of development and emotional and behaviour problems
SERÇİN TERMELİOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal becerilerinin fiziksel aktiviteye katılım ve farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi Evaluation of social skills of children with authority spectrum disorders in accordance with the participation and different variables of physical activity
ÜNZİLE TUNÇOtizm spektrum bozukluğu olan bireylerde postüral kontrol ve dengenin ince motor becerilere etkisinin incelenmesi Investigation of the effects of postural control and balance characteristics on fine motor skills n ndividuals with autism spectrum disorder
ÜMMÜHAN ÇÖPKESOtistik çocuklarda vestibüler rehabilitasyonun etkisi Effect of vestibular rehabilitation in autistic children
WALAA KHADERPhysical activity participation in children with autism spectrum disorders in different communities: A comparative study Farklı topluluklarda otizm bozukluğu olan çocukların fiziksel aktiviteye katılımı: Karşılaştırmalı bir çalışma
YASEMİN UZUNLULARYaygın gelişimsel bozukluk tanısı almış çocuklarda spor uğraşısının iyileştirici etkisinin incelenmesi: Aydın Efeler belediyesi otizm spor eğitim merkezi uygulaması Examination of the healing effect of sports involvement in children with pervasive developmental disorder: Aydın Efeler municipality autism sports training center application
ZEYNEP EROLOtizmde tenis uygulamalarının sosyal yeterlilik üzerindeki etkisi Impact of the tennis applications in autism on social effiency
ZEYNEP FIRAT DAMLAR10 haftalık egzersiz programının otistik çocukların motor becerileri üzerine etkisi The effect of 10- week exercise program on motor skills of autistic children

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir