Sorting by

×

Yeşil Sol Parti’de ”Buradayız Birlikte Değiştireceğiz”başlıklı oldukça kapsamlı bir seçim bildirgesi hazırlamıştır. Engellilerle ilgili bir çok başlık yer almaktadır.

TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGININ GÜVENCELERİNİ OLUŞTURACAĞIZ bölümünde;

Doğaya, kadınlara, çocuklara, engellilere, LGBTİ+lara yönelik suçlar ile ayrımcılık ve ırkçılık suçlarında siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin taraf ehliyetini, dava açma hakkını güvence altına alan düzenlemeler yapacağız.

BURADAYIZ, KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ bölümünde;

Meclisi çoğulcu bir yapıya kavuşturacağız. Meclisi; kadınların, emekçilerin, halkların, gençlerin, LGBTİ+’ların, engellilerin, çocukların, kültürlerin, inançların ve tüm ezilenlerin meclisi yapacağız.

Çifte ayrımcılığa uğrayan engelli kadınlar ve engelli çocukları olan kadınların sorunlarını çözüme kavuşturacağız.

BURADAYIZ, GENÇLERLE DEĞİŞTİRECEĞİZ! bölümünde;

Eğitimin her kesiminde sağlamcılıkla mücadele edeceğiz. Engellilerin ih- tiyaçlarını gözeten bir eğitim anlayışı doğrultusunda çalışmalar yürütecek doğayla uyumlu ve engelsiz okullar, eğitim yerleşkeleri inşa edeceğiz.

BURADAYIZ, ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ bölümünde;

Çocukların, ebeveynlerin uzantısı ve geleceğin projeleri değil; bugünün hak sahipleri ve toplumsal özneleri olmaları için geliyoruz…

Çocuklar adına değil; çocuklarla birlikte Demokratik Cumhuriyet’i inşa etmek için geliyoruz…

⚫ Çocuklar arasındaki anadili, kimlik, kültür, inanç, mezhep, cinsiyet, beden farklılıklarına yönelik ayrımcılığa son vereceğiz.

⚫ Çocukların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme hakkına erişimini sağlamak için erişilebilir gıda bankaları kuracağız.

⚫ Çocukların beslenme, barınma, sağlık, ulaşım, giyim ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını kamu bütçesinden sağlayacağız.

⚫ Çocuk bakımını sadece kadınların görevi olarak gören yaklaşıma karşı, çocuk bakım hizmetini kamusallaştırarak ücretsiz bakım evleri ve kreşler açacağız.

⚫ Çocuklar için eğitim ve sağlık hizmetlerini anadilinde, cinsiyet özgürlükçü, bilimsel ve parasız hale getireceğiz.

⚫ Çocuklar için kamu bünyesindeki kültür, sanat, eğitim ve spor etkinliklerini nitelikli ve ücretsiz hale getireceğiz.

⚫ Çocukların kültürel-sanatsal, bilimsel, sportif deneyimler yaşayabileceği, oyun oynayabileceği ve sosyalleşebileceği ekolojik ve güvenli çocuk alanları inşa edeceğiz.

⚫ Çocuk politikalarını, çocuklarla birlikte ve çocukların ihtiyaçları ile sorunlarını esas alarak geliştireceğiz. Çocuklara duyarlı bütçelemeyi hayata geçireceğiz.

⚫ Çocuk Bakanlığı kuracağız ve bakanlık bünyesinde ‘Çocuk Hakları Eylem Planı, Çocuk Politikaları Strateji Belgesi ve Çocuklar İçin Politika İlkeleri’ni oluşturacağız.

⚫ Meclis bünyesinde daimî bir Çocuk İhtisas Komisyonu kurulmasını sağla- yacağız ve tüm yasal düzenlemelerde “Çocuk Etki Değerlendirmesi (ÇOED)” uygulamasını esas alacağız.

⚫ Çocuk Parlamentosu’nun hayata geçirilmesine öncülük edeceğiz ve yerel yönetimlere bağlı çocuk akademileri ile çocuk meclislerini kuracağız.

⚫ Türkiye’nin; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde anadili, inanç ve kültürel haklara ilişkin maddelere koyduğu çekinceleri kaldıracağız.

⚫ Çocuk Cezaevlerini ve Çocuk Eğitim Evlerini kapatarak, çocukları hapsetmeyen onarıcı ve özgürlükçü bir çocuk adalet sistemini inşa edeceğiz.

⚫ Adalete erişimi kolaylaştırmak ve çocuklara yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla tüm kentlerde Çocuk Hakları Merkezi (ÇHM) açacağız.

⚫ Şehirlerde ve diğer yerleşim yerlerinde çocukların yaşam ve oyun alanlarına giren, ölümlerine ve sakatlanmalarına sebep olan zırhlı araçların bu alanlarda kullanılmasını engelleyeceğiz.

⚫ Mevsimlik tarımda, işyerlerinde, sokakta, evde ve okulda staj adı altında çocukların sömürülmesine ve çocuk yoksulluğuna son vererek 18 yaşın altındaki çocukların işçileştirilmesini yasaklayacağız.

⚫ Engelli çocukların yaşamın bütün alanlarına özgürce katılımını sağlamak için gerekli tedbirleri alarak, çocuk alanında Engellilik Manifestosu’na bağlı kalacağız.

⚫ Özel savaş politikalarından biri olarak kullanılan ve Türkiye genelinde 9 yaşa kadar inen uyuşturucu bağımlılığına son vereceğiz.

⚫ Mülteci çocukların toplumsal yaşamın her alanında maruz bırakıldığı ayrımcılığa son vereceğiz.

⚫ İstanbul Sözleşmesi’ni geri getirerek çocuklara yönelik ihmal, istismar, sömürü ve şiddetin her biçimine son vereceğiz.

⚫ Çocuklara yönelik her türden suçun önlenmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası yasaları etkin bir biçimde hayata geçirerek, iyi hal indirimi uygulamasına ve cezasızlık politikalarına son vereceğiz.

⚫ Çocuk Esirgeme Kurumu ile devlete bağlı diğer çocuk kurumlarında ve Diyanet’e bağlı dernek ve vakıflarda çocukların maruz bırakıldığı ihmal, istismar, sömürü ve şiddeti önleyici mekanizmaları işleterek son vereceğiz.

⚫ Evlilik adı altında çocuk istismarına son vereceğiz.

⚫ Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkelerini esas alan çocuk kurumlarına kamu bütçesinden destek sağlayacağız.

⚫ Çocuk İzlem Merkezlerini amacına uygun hale getirip 81 ilde yaygınlaştıracağız.

BURADAYIZ, ENGELLİLERLE BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ bölümünde;

Engellilere yönelik sağlamcı ideolojilerin tüm uygulamalarını, ayrımcılığını, normallik dayatmasını ve tek tipleştirilmiş beden algısını esastan ret ederken; engellilerin eşit, onurlu ve bağımsız yaşam hakkını her şeyin üstünde tutmak için geliyoruz!

Engelli yurttaşların farklılıklarının toplumsal kabulü için “Yeni Engellilik Kültürü” inşası için buradayız.

⚫ Tüm kurumlarda engellilere özel bütçe kaleminin yer almasını sağlayacağız.

⚫ Engelli yurttaşların sorunlarının çözümü amacıyla “Engelliler Bakanlığı” kuracağız.

⚫ BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde taahhüt edilen ilke ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacağız.

⚫ Kamusal ve özel çalışma alanlarında engellilere yönelik istihdam kotasını yüzde 10’a çıkaracağız.

⚫ Engellilerin işsizlik sigortası ve emeklilik haklarından kaynaklı ortaya çıkan mağduriyetlerini gidereceğiz.

⚫ Her engelliye, asgari ücrete eşdeğer bir ‘’Temel Yurttaşlık Geliri’’ ödemesi yapacağız.

⚫ Süresiz engellilik raporlarındaki rapor yenileme uygulamasına son vereceğiz.

⚫ Engelliler için erişilebilir kentler inşa edeceğiz.

⚫ İşaret dili ve Braille alfabesini anadili kabul ederek, kamu hizmetleri sunumunda zorunlu tutacağız.

⚫ Kamusal mekânlarda ve yerel yönetimlerin görev alanlarındaki mimari yapıların erişilebilirliği için ödenek kısıtlaması olmayacak şekilde dönüşüm bütçesi hazırlayacağız.

⚫ Özel sektördeki işletmelerin, erişilebilirlik yönündeki dönüşümlerini teşvik kapsamına alacağız.

⚫ Sosyal ve kültürel yaşamı var eden mekânların tamamında, “Ayçiçeği” yaka kartı uygulamasına geçeceğiz.

⚫ Sağlık Uygulama Tebliği’nde ödenmeyen ya da ilave ödemeler çıkaran uygulamaları ortadan kaldırarak, bunların ücretsiz karşılanmasını sağlayan gerekli düzenlemeleri yapacağız.

⚫ SMA hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaç giderlerinin tamamını koşula bağlamaksızın ücretsiz hale getireceğiz.

⚫ Koku, ses, ışık ve farklı mekânlara karşı hassasiyeti olan nöroçeşitli gruplar için, kamusal ve özel sağlık hizmeti veren tüm kurumlarda, yatışlı tedavi ihtiyacını giderecek, refakatçileriyle kalabilecekleri uygun özelliklerdeki odaların oluşturulmasını zorunlu kılacağız.

⚫ Engellilerin ve yaşlıların talepleri ve ihtiyaçları durumunda, yorucu prosedürlere maruz kalınmayan, evde tanı, tetkik, rehabilitasyon ve tedavi hizmetleri alabilecekleri mobilize sağlık sunucuları ağı oluşturacağız.

⚫ Engellilerin ve yaşlıların bedensel aktivitelerini destekleyen ve ihtiyaç olarak ortaya çıkan Fizik Tedavi Hizmetlerini, sürelerle sınırlandırmaksızın, ücretsiz, anadilinde, erişilebilir olarak karşılayacak yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

⚫ Eğitim-öğretim süreçlerine katılan tüm kadrolara ve öğrencilere, “Engelli Hakları” konusunda eğitimler vereceğiz.

⚫ Öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi müfredatına işaret dili ve Braille öğretimi derslerini ekleyeceğiz.

⚫ Nöroçeşitli grupların, RAM’larda kısır döngüye dönüşen rapor çilesine son vereceğiz.

⚫ Nöroçeşitli çocukların bağımsız yaşam koşullarını kazanabilmeleri adına gerekli olan ergoterapi, oyun terapisi, konuşma terapisi vb. eğitimlerin ücretsiz ve kişiselleştirilmiş olarak, sınırlama olmaksızın karşılanmasını sağlayacağız.

⚫ Engelli çocukların ve gençlerin “bütünleştirilmiş” eğitim sisteminde, yaşam alanlarına en yakın okullarda, ücretsiz ve anadilinde eğitim alabilecekleri uygulamaları hayata geçireceğiz.

⚫ Engelli kişilerin acil durum için gerekli hazırlıkları yapmak ve bir güvenlik alanına geçmek için daha çok zamana ihtiyaç duyduğunu gören ve ihtiyaçların çeşitliliğinin farkında olan afet yönetim planlamalarını hazırlayacağız.

⚫ Hem kadın hem de engelli olarak çifte ayrımcılığa uğrayan engelli kadınlar ve engelli çocukları olan kadınların sorunlarını kadın mücadelesinin bir parçası olarak içselleştireceğiz.

⚫ Ataerkil toplumun kültürel ezberinden miras alınan beden kodlarının be- dene yüklediği rolleri yerine getiremeyen kadınlara yönelik ortaya çıkan ayrımcılık, taciz, tecavüz, ihmal ve istismarla mücadeleyi büyüteceğiz.

⚫ Engelli kadınların eğitim, iş, siyaset, sosyal ve kültürel alanlardaki varlığını önceleyecek, hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak politikaları hayata geçireceğiz.

⚫ Engellilik durumundan kaynaklı ya da engelli çocuğuyla birlikte, ev içinde şiddete maruz kalan kadınlar için erişilebilir sığınma evleri inşa edeceğiz.

⚫ Engelli istihdamı kotalarının yüzde 50’sinin kadınlara uygulanmasını sağlayacağız.

TARIMDA NEOLİBERAL DÖNÜŞÜMÜ DURDURMAK İÇİN BURADAYIZ, BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ bölümünde;

⚫ Çiftçilik yapan kadınları, gençleri ve engellileri destekleyeceğiz.

SOSYAL ADALET VE EŞİTLİK İÇİN GELİYORUZ bölümünde;

⚫ Toplu ulaşımı öğrenciler-öğretmenler, engelliler, emekliler, gençler ve yoksulluk sınırındaki herkes için ücretsiz yapacağız; bu konuda yerel yönetimlerin merkezi yönetim tarafından desteklenmesini sağlayacağız.

SOSYAL ADALET VE EŞİTLİK İÇİN GELİYORUZ bölümünde;

⚫ Sosyal yardımları iktidarın bir lütfu olmaktan çıkararak eşit yurttaşlık hakkına dayanan bir sosyal politika izleyeceğiz.

⚫ Sosyal Haklar Programı’ndan faydalananlar için öncelikli istihdam programları geliştireceğiz.

⚫ Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin evlerine temizlik hizmeti götüreceğiz.

⚫ Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin sağlık ihtiyaçlarının düzenli olarak yaşadıkları mekânda karşılanmasını sağlayacağız.

⚫ Engelli ve yaşlı yurttaşlara bakım aylığı bağlanması için gelir şartı aramayacağız ve evde bakım desteklerini artıracağız. Bakıcıların, tüm primlerinin devlet tarafından karşılanacak şekilde sigortalı olmalarını sağlayacağız.

⚫ Bakıma ihtiyaç duyan ama kendi başına bağımsız yaşamak isteyen engelli bireyler için her yerleşim yerinde bakım evleri kuracağız.

⚫ Tüm toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımına uygun hale getirecek ve engelliler için ücretsiz yapacağız. Engelli aracı kullanmak zorunda olan yurttaşların kent içi ulaşımlarını rahat ve özgürce yapabilmeleri için engelli araç şarj istasyonları kuracağız.

⚫ İşyerlerinin ve sosyal alanların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapacağız. Engelli dostu mekânların (restoran, kafe, sinema salonu vb.) çoğaltılması hedefiyle vergi muafiyetleri uygulayacağız.

⚫ Bütün engelli yurttaşların sosyal güvenceye kavuşturulmalarını sağlayacağız.

⚫ Engelli emeğini değersizleştiren söylemle mücadele edeceğiz ve engelli istihdamı için teşvikler geliştireceğiz. Özel ve kamu alanında engellilerin istihdam kotalarını dolduracağız.

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR İÇİN BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ bölümünde;

⚫ Engelli öğrenciler için güvenli, eşitlikçi ve erişimi kolay yapılar oluşturarak öğrenme süreçlerini kolaylaştırıcı yöntem ve uygulamalara ağırlık vereceğiz.

⚫ Yetişkin eğitimi merkezlerinin ve ihtiyaçlarının oluşturulmasında yerelin taleplerini esas alacağız. Merkezlerin özellikle yoksullar, kadınlar, engelliler ve mülteciler gibi kesimler tarafından rahat ulaşımı için yaşam alanlarında inşa edilmesine öncelik vereceğiz.

Kaynak: https://yesilsolparti.org/wp-content/uploads/2023/04/yesil-sol-parti-2023-secim-bildirgesi.pdf

Ayrıca Kadın Meclisi tarafından hazırlanan seçim bildirgesinde de engellilik ile ilgili ifadeler vardır.

” Kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, kısacası tüm toplumun ihtiyaçlarını sokaklarda, mahallelerde, yaşamın içinde olan biz kadınlar en iyi biliriz.

Engelsiz bir yaşam için KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ bölümünde;

Kadın engelliler hem engelleri hem de toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle çoklu ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorlar. Afet gibi kriz süreçlerinde ise ayrımcılığa ve şiddete en çok maruz kalan kesimlerden biri engelliler.

Toplumsal yaşama katılma, eğitim, istihdam, sağlık gibi en temel insan haklarına erişmekten uzak, evlere kapatılmış halde yaşamaya mahkûm ediliyorlar.

Kadın engellilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak politikaları hayata geçireceğizpage22image581017856

Toplumsal yaşamda ve siyasette sağlamcılık ideolojisini KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

Çifte ayrımcılığa uğrayan kadın engelliler ve engelli çocukları olan kadınların sorunlarını yükselen kadın mücadelesinin bir parçası olarak görmeye devam edeceğiz.

Kadın engellilerin eğitim, iş, siyaset, sosyal ve kültürel alanlardaki varlığını önceleyecek, hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak politikaları hayata geçireceğiz.

Engellilik durumundan kaynaklı ya da engelli çocuğuyla birlikte, ev içinde şiddete maruz kalan kadınlar için kolay erişilebilir sığınaklar inşa edeceğiz.

Engelli istihdamı kotalarının yüzde ellisinin kadınlara ayrılmasını sağlayacak değişiklikleri hayata geçirecek ve bunların uygulanmasını denetleyecek mekanizmaları oluşturacağız.

Felakete dönen doğal afetlerde kadın engellilerin desteklerden öncelikli yararlanmalarını sağlayacağız.

Kurulacak “Engelleri Kaldırma Bakanlığı” bünyesinde hizmet verecek olan “Kadın Politikaları Daire Başkanlığı”nın kadın engellilerin sorunlarıyla ilgilenmesi ve çözüm politikaları geliştirmesi için düzenleme yapacağız.

Ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi birçok sorumluluk evlerde kadınlara yüklenirken kadınların payına düşen daha fazla yoksulluk ve emek sömürüsü oluyor.

Kadınlar, bakım yükü nedeniyle çalışma yaşamına dâhil olamıyor. Buna rağmen sosyal yardım alan kadınlar, devletin istatistiklerinde çalışan olarak görülüyor.Dünyayı biz kadınlar emeğimizle döndürüyoruz. Erkek-egemen iktidarlardan alacaklıyız, hakkımızı almak için KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

Kadınların bakım yükünden kurtulması için yaşlı ve engelli bakım evleri açarak ücretsiz hizmet verilmesinin koşullarını oluşturacağız.

Yaşanan afetlerin en ağır sonucunu ise biz kadınlar yaşıyoruz. Kadınlar, engelliler, mülteciler, LGBTİ+’lar ayrımcılığa ve şiddete maruz kalırken devletin koruyucu mekanizmaları çalışmıyor.

Her bir yerleşim birimini kadın, gençlik, çocuk ve engelli meclislerinin öncülüğünde örgütleyecek ve afet sonrası oluşabilecek ihtiyaçların karşılayabilmek için gerekli hazırlıkların yapılmasına öncelik vereceğiz.

Engelli ve yaşlı bakımını üstlenen kadınlara öncelikli ücretsiz psikolojik ve fizyolojik destek hizmetleri verilmesini sağlayacağız.”

Kaynak: https://drive.google.com/file/d/1L4Pyr0sfL4SWE72t-ueSdf_cRslhDuCi/view

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir